Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

1. Rondweg

Om Julianadorp moet een rondweg komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat de bereikbaarheid van Julianadorp hiermee naar een hoger niveau gaat."

VVD

"Wij zijn voor een goede ontsluiting, passend bij de verdere ontwikkeling van Julianadorp. Uiteraard ook ter verbetering van de verkeersveiligheid."

D66

"De rondweg van Julianadorp is voor driekwart gereed. Indien de financiën dit niet in de weg staan, lijkt vervolmaking van de rondweg een logische stap. het heeft voor onze partij geen bijzondere prioriteit meer."

CDA

"De dorpers hebben veel last van vrachtverkeer dat dwars door het dorp heen dendert. Het realiseren van een rondweg zorgt er voor dat forensen sneller hun werk kunnen bereiken en dat het dorp minder last heeft van vrachtverkeer. Dit is een frustratie die al lang speelt in het Dorp, en er moet iets gedaan worden om de leefbaarheid van Julianadorp te verbeteren. "

Helder Onafhankelijk!

"De rondweg om Julianadorp laat veel te lang op zich wachten. Er moet meer vaart gezet worden aan de aanleg van de rondweg. Het duurt al veel te lang. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/julianadorp/"

PvdA

"De voorbereidingen hiertoe zijn reeds genomen en dient voltooid te worden."

GroenLinks

"De rondweg om Julianadorp is nu bijna voor driekwart klaar. Het afmaken van de rondweg vindt GroenLinks een goed plan, om de verkeersdruk op het oude dorp te verminderen."

Behoorlijk Bestuur

"Ontlasting van doorgaand verkeer moet met alle middelen worden gerealiseerd."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen is voorstander van een rondweg rondom Julianadorp, om zodoende het vrachtverkeer zoveel als mogelijk uit deze kern te weren. Dit zal de verkeersveiligheid ten goede komen en de overlast doen afnemen. "

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

ChristenUnie

"Noodzaak van een rondweg naast de al bestaande plannen is niet duidelijk voor de Christen Unie, tenzij verkeersveiligheid in het geding is. Opknappen van het Loopuytpark heeft een hogere prioriteit."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Wij zijn hier de meerwaarde niet van in. De noorder- en zuiderhaaks ontlasten Julianadorp voldoende."

PVV

Geen toelichting gegeven

2. Uitgaansgebied

Op het terrein van Willemsoord moet een uitgaansgebied komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Horecaondernemers geven zelf aan zich te willen vestigen op Willemsoord dus moet de gemeente dit initiatief ondersteunen en faciliteren. Het brengt nog meer reuring op dit prachtige Rijksmonument waar veel evenementen worden georganiseerd. "

D66

"Op Willemsoord is al een uitgaansgebied met diverse restaurants, bars en de schouwburg, maar ook diverse museale attracties. Kwalitatieve uitbreiding van dit aanbod versterkt de positie van Willemsoord in de regio."

CDA

"Willemsoord is de afgelopen jaren getransformeerd van een leegstaand voormalig industrieterrein tot een aantrekkelijk stadsdeel voor onze inwoners en bezoekers om te kunnen recreëren, uit eten te gaan, een museum te bezoeken of naar het theater. Het uitgaan moet zich ook concentreren op Willemsoord. De Koningstraat was ooit gezellig, maar past niet meer bij de eisen van deze tijd als uitgaansgebied. Tegelijkertijd knappen we de Koningstraat tot aantrekkelijk woon- en leefgebied."

PvdA

"Hier wordt momenteel uitvoering aan gegeven. Schouwburg, bioscoop. museum en horeca zijn al volop aanwezig. Aantal horecazaken uit de Koningstraat volgen binnenkort."

ChristenUnie

"De Christen Unie is voorstander als dit gebeurt op basis van onafhankelijk onderzoek, een heldere aanbesteding en vooral echt ondernemerschap (niet op basis van subsidies). Tegelijkertijd mag het huidige gebied Koningstraat/Spoorstraat niet verloederen. "

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat er een bruisende nachthoreca moet komen. Of Willemsoord hiervoor de geschikte locatie is moet verder uitgezocht worden."

Oneens

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk! is tegen de verplaatsing van het uitgaansgebied uit de Koningstraat naar Willemsoord. Woningstichting en Gemeente Den Helder hebben doelbewust de Horecastraat laten verpauperen om een excuus te hebben voor de verplaatsing. De horeca hoort in de binnenstad. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/uitgaansgebied/"

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat het uitgaansgebied in het centrum van de stad hoort. Verplaatsing van de horeca naar Willemsoord zorgt ervoor dat de stad leeggetrokken wordt. Dat is onwenselijk. Bovendien is Willemsoord een groot, moeilijk te beveiligen gebied."

Behoorlijk Bestuur

"Bedoeld wordt met name nachthoreca in aanvulling op huidige uitgaansfaciliteiten (restaurants, schouwburg, bioscoop). Dat is in strijd met de visie, zijnde: Historisch, cultureel, nautisch."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen is van mening dat uitbaters van horeca zelf mogen bepalen of ze op hun huidige locatie willen blijven."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Dit hoeft niet per se, er moet draagvlak zijn onder bevolking en ondernemers."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

3. Schulden

De gemeente moet mensen met schulden helpen door hun schulden tijdelijk over te nemen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat wanneer een inwoner schulden heeft, dit moeilijk is op te lossen. Wij willen in 2022 een schuldenvrije gemeente."

Helder Onafhankelijk!

"Schuldsanering heeft het meeste effect als de gemeente tijdelijk de schulden overneemt van de cliënt. Hierdoor worden schuldeisers sneller betaald en lopen de incassokosten niet verder op. De cliënt heeft dan de mogelijkheid om sneller schuldenvrij te zijn. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/schuldsanering/ "

ChristenUnie

"Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet zoveel mogelijk worden vermeden. Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast. Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt."

GroenLinks

"Als de gemeente de schulden tijdelijk overneemt, kunnen mensen in een vroeg stadium, met hulp, werken aan een oplossing om uit de schulden te komen. Het geeft rust en de schulden lopen niet hoger op."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen wil onderzoeken of het mogelijk is om mensen te helpen die schulden lijken te gaan opbouwen. Op dit moment is het zo, dat er veel aanmaningskosten en boeterentes worden opgelegd. Geld dat dan niet meer kan worden besteed in onze gemeente. Door de schulden, na harde afspraken, over te nemen, kunnen deze verrekend worden met bijvoorbeeld een uitkering. Hierdoor blijft er meer geld in de lokale economie en kunnen mensen al in een vroeg stadium geholpen worden."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Voorwaarde is wel dat mensen hulp krijgen bij het ontstaan van de schulden en dat er geen hoge rente over de schuld moet worden betaald."

Geen van beide

PvdA

"Een zeer belangrijke voorziening is de schuldhulpverlening. Oplopende schulden kunnen de oorzaak zijn dat het besteedbaar inkomen ontoereikend is om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit overkomt ook mensen met een betaalde baan. Een vroegtijdige onderkenning hiervan en het bieden van de juiste hulp is dan heel belangrijk."

Behoorlijk Bestuur

"De gemeente is geen bank en moet dus ook geen schulden over nemen. Wel dient schuldensanering door de gemeente te worden uitgevoerd. Inclusief materiële steun in het kader van de vangnettaak van de gemeente."

Oneens

VVD

"Als je mensen wilt helpen, moet je ze helpen op een betere manier met hun geld om te gaan. Schuldhulpverlening is bedoeld om financieel orde op zaken te stellen, niet om te pamperen en de belastingbetaler op te laten draaien voor de schulden die iemand zelf heeft gemaakt."

D66

"De gemeente helpt mensen NIET door het overnemen van hun schulden! WEL door het begeleiden met het oplossen van hun schulden en inrichting van een solide financiële huishouden voor de toekomst."

CDA

"De gemeente is geen bank voor oninbare leningen, maar moet zorgvulidig met gemeenschapsgeld omgaan. Wel wil het CDA zorgvuldig kijken om mensen met schuldenproblematiek bij te staan hier uit te komen."

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

4. Afval scheiden

De gemeente moet al het afval pas na het ophalen scheiden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat het huidige afvalbeleid moet worden geëvalueerd en waar nodig moet worden herzien. "

CDA

"Het CDA is voor een milieuvriendelijke, efficiënte maar bovenal ook eenvoudige manier van afval scheiden. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat het achteraf scheiden aan al deze facetten kan voldoen. Wel is het voor het CDA belangrijk dat iedereen milieubewust blijft en de kans moet hebben om vooraf te scheiden. Daarom is het CDA voor een oplossing waar iedereen wat aan heeft."

Helder Onafhankelijk!

"Uit onderzoek is gebleken dat het achteraf scheiden van huishoudelijk afval betere resultaten oplevert. Het recyclen van plastic en bik kan machinaal nauwkeuriger en goedkoper dan nu gebeurt bij de inwoners thuis. Niet al het plastic wat nu apart wordt ingezameld is geschikt voor recycling. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/afvalinzameling/"

Behoorlijk Bestuur

"Zie gescheiden ophalen"

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Op het gebied van het scheiden van afval is nog veel te winnen. Naast de huidige methodes moet ook onderzocht worden of het nascheiden van afval geïntroduceerd kan worden. Een betere voorlichting rondom afvalinzameling biedt kansen."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Het is inmiddels aangetoond dat dit goedkoper en effectiever is."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

VVD

"Alle kosten die te maken hebben met afvalinzameling en –verwerking worden uiteindelijk gedekt door de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. De VVD is een groot voorstander van de kostendekkende afvalstoffenheffing; het geeft immers invulling aan het principe dat ‘de vervuiler betaalt’. De VVD vindt dat de kosten van afvalinzameling en –verwerking omlaag kunnen. Het verbeteren van het milieu gaat dus hand in hand met lagere lokale lasten."

D66

"Afvalscheiding is voor actieve betrokken inwoners geen enkel probleem en dient ook in de toekomst te worden voortgezet. Een extra handeling NA inzameling is kostenverhogend. Bovendien levert nascheiding een veel minder recyclebaar product op ten opzichte van bronscheiding aan huis."

PvdA

"Huidige systematiek van vuil ophalen handhaven. Wel dient geëvalueerd te worden of huidige systematiek voldoet aan de laatste ontwikkelingen op dit gebied."

ChristenUnie

"De Christen Unie vindt het wel wenselijk dat er snel een onderzoek komt naar kosten en effectiviteit van vooraf en achteraf scheiden van afval omdat de techniek van het achteraf scheiden van afval snel verbetert. "

GroenLinks

"Op dit moment is vooraf scheiden van afval nog beter. De kwaliteit van vooraf gescheiden plastic is van een hogere kwaliteit dan van plastic uit ongescheiden afval. Bovendien maakt het mensen bewust van de hoeveelheid en soorten afval die ze produceren. Op de langere termijn, als onomstotelijk vaststaat dat nascheiden beter en goedkoper is geworden dan vooraf scheiden, kan omgeschakeld worden."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

5. Bed, bad en brood

Den Helder moet afgewezen asielzoekers opvang bieden met bed, bad en brood.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Asielzoekers kunnen niet aan hun lot worden overgelaten en dienen geholpen te worden totdat zij in staat zijn de reis naar hun vaderland aan te vangen."

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat wie vluchten voor oorlog of geweld recht hebben op bescherming. Afgewezen asielzoekers horen niet onder een brug te slapen, maar hebben zolang ze hier zijn recht op basisvoorzieningen als bed, bad en brood. Dat kan hier, maar binnenkort wordt dit centraal geregeld vanuit 8 opvanglocaties verspreid door het land. Dit zou voldoende moeten zijn. Een eigen opvanglocatie in Den Helder is dan overbodig. "

PvdA

"De PvdA vindt dat het niet zo mag zijn dat uitgeprocedeerde asielzoekers, die Nederland niet kunnen verlaten, op straat komen te staan. Wie kansarme mensen op straat laat overnachten maakt ze een prooi voor criminelen of laat ze afglijden naar een bestaan in de crminaliteit. Daarom zijn een fatsoenlijke opvang en een menselijke behandeling noodzakelijk."

ChristenUnie

"Den Helder moeten een herbergzame gemeente zijn die niet alleen zorgt voor bed, bad, brood maar ook voor begeleiding."

GroenLinks

"Ieder mens heeft recht op onderdak en voedsel. In een beschaafde samenleving zorgen we voor iedereen en komt niemand op straat te staan."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Sociaal Lokaal Den Helder

"Mensen die door beleid van de overheid op straat komen te staan hebben in ieder geval recht op bed, bad en brood. Als dit niet gebeurt is er een risico dat mensen verdwijnen in de illegaliteit."

Geen van beide

Behoorlijk Bestuur

"BB is voor evenwicht in de (lokale)samenleving. Dat betekent onder andere geen mensen die onvrijwillig op straat leven. Afwijzing van een asielaanvraag is een landelijk proces met landelijk resultaat. BB vindt dan ook dat primair het rijk voor opvang en afhandeling van afgewezen asielzoekers moet zorgen. Dus niet structureel bed, bad, brood aanbieden wel meewerken aan zeer tijdelijk onderdak in noodgevallen."

Oneens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat onze gemeente al voldoende opvang biedt aan asielzoekers."

VVD

"In het regeerakkoord is afgesproken dat er acht opvanglocaties (Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen) komen in Nederland waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen. De afspraak is dat gemeenten hun bed-bad-broodlocaties sluiten."

Helder Onafhankelijk!

"Afgewezen asielzoekers zijn uitgeprocedeerd. De Rechter heeft hierbij bepaald dat deze personen ongewenst vreemdeling zijn in Nederland en moeten terugkeren naar het land van herkomst. De ongewenst vreemdelingen moeten door het COA worden opgevangen in een uitzetcentrum om direct te kunnen starten met de uitzetprocedure. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/bed/"

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Er komen acht opvanglocaties verspreid over Nederland waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen. In oude plannen zouden gemeenten boetes krijgen van de Rijksoverheid als zij toch zelf opvanglocaties zouden starten. In het huidige akkoord mogen gemeenten zelf bepalen wat voor hen het beste is. Gemeentebelangen is van mening dat Den Helder al genoeg doet voor asielzoekers en dat betreffende opvanglocaties elders in Nederland moeten komen."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

6. Eerste huis

Jongeren moeten via de gemeente makkelijk een goedkope lening kunnen krijgen voor hun eerste huis.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat Den Helder vergrijst, we moeten er als gemeente alles aan doen om jongeren te behouden binnen onze stadsgrenzen."

D66

"Om jongeren op weg te helpen bij hun eerste woning kan de gemeente faciliteren met een goedkope lening. Het verkrijgen van een eigen huis wordt daarmee gestimuleerd en motiveert de jongeren in Den Helder te blijven."

CDA

"Door verscherpte eisen en beperkte eigen middelen krijgen jongeren vaak nul op rekest als ze zich bij de bank melden voor een hypotheek voor een koopwoning. Ook zijn de kansen op een huurwoning beperkt. Dit is een slechte ontwikkeling, want jongeren verdienen een plek in onze stad. Het CDA is voorstander van een starterslening, om jongeren te helpen bij de aanschaf van hun eerste huis. De gemeente dekt met een goedkope lening alleen dat bedrag af, wat de bank niet aandurft."

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk! is voorstander van een jongeren-hypotheek. De huurmarkt zit ook in Den Helder muurvast. Er zijn te weinig huurwoningen voor starters. En de gemiddelde huurprijs ligt hoger dan de hypotheeklasten. Door starters te helpen om de woningmarkt op te komen wordt er bespaard op de huurtoeslag. Geld dat ingezet kan worden voor andere doeleinden of zelfs verlaging van belastingen. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/starters/"

PvdA

"In Den Helder konden mensen tot voor kort gebruik maken van de zogenaamde starterslening als men voor het eerst een huis kocht in de gemeente. Dit geeft mensen, vooral jongeren, net dat ene steuntje in de rug om een huis te kunnen kopen. Het is geen gift, het gaat om een lening, die later weer terugbetaald wordt aan de gemeente. "

ChristenUnie

"De Christen Unie is voorstander van startersleningen, blijvers-leningen en duurzaamheids-leningen, alles om iedereen een kans op de woningmarkt te gunnen"

GroenLinks

"Jongeren kunnen moeilijk aan een huurwoning komen in Den Helder. Ook een koopwoning is moeilijk te krijgen voor jongeren. Daarom moet de gemeente helpen met een starterslening voor jongeren. Als we willen dat jongeren in den Helder blijven wonen, moeten we zorgen dat ze hier een geschikte woning kunnen vinden. Een starterslening helpt hierbij."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Leegstaande (monumentale) panden en kantoorgebouwen kunnen worden gerenoveerd en verbouwd tot woningen voor jongeren. De starterslening is volgens Gemeentebelangen een mooie regeling waar jongeren gebruik van moeten kunnen maken. "

Sociaal Lokaal Den Helder

"Op deze manier kan het tekort aan huurwoningen voor jongeren worden gecompenseerd."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Behoorlijk Bestuur

"Inkomenspolitiek en dus beleid ten aanzien van financiën van starters is primair een rijksaangelegenheid. Het financieel steunen van jongeren bij de verwerving van koopwoningen is geen gemeentetaak. Wel moeten jongeren betaalbare woningen kunnen krijgen in Den Helder. Daar spelen de woningbouwverenigingen een belangrijke rol. Steun in ruime zin bij het krijgen van een huurwoning kan daar bij horen"

Oneens

VVD

"De gemeente is geen bank en moet geen financiële risico's dragen bij afwezigheid van een solide financiële dekking. Voor een extra starterslening, bovenop de hypotheek, geldt een betalingsverplichting die aansluit bij de inkomensontwikkeling met te zware financieringslasten tot gevolg. Dit probleem wordt miskend als de gemeente nu, nadat de regels voor te verstrekken financiering zijn aangescherpt, alsnog extra geld gaat lenen aan jongeren."

PVV

Geen toelichting gegeven

7. Referendum

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners om advies vragen in een referendum.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is voor inwonersinvloed, een referendum is een prima instrument om de inwoners om advies te vragen."

D66

"Een raadgevend referendum is een van de juwelen van D66 en past in een moderne democratie."

CDA

"Voor het CDA Den Helder is de inwoner de belangrijkste partij. Het is de burger die bepaalt, en de politiek die vertaalt. Een manier om de kloof te dichten tussen politiek en inwoners is het houden van referenda. "

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk is een groot voorstander van referenda. Een uitstekend middel om de inwoners te betrekken bij belangrijke onderwerpen. Helder Onafhankelijk! wil jaarlijks (tijdens reguliere verkiezingen) de inwoners vragen hun mening te geven over één of meerdere onderwerpen die belangrijk zijn voor onze inwoners. De uitslag van een referendum neemt Helder Onafhankelijk! altijd over. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/referendum/"

GroenLinks

"Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeente een referendumverordening ingevoerd. Bij belangrijke besluiten moeten de inwoners hun stem kunnen laten horen. Eén keer per vier jaar naar de stembus is niet genoeg om als burger invloed uit te oefenen op het beleid."

Behoorlijk Bestuur

"De wereld en dus ook de issues wijzigen snel. Eenmaal in de vier jaar dit als keuze voorleggen voldoet niet meer."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen is voor referenda. Het referendum over de 'aftapwet' zal op 21 maart 2018 plaatsvinden. Het referendum valt daarmee op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen. De kabinetspartijen (CDA-VVD-D66-CU) hebben al gezegd de uitslag naast zich neer te gaan leggen. "

Sociaal Lokaal Den Helder

"Zo kan de burger ook tussen de verkiezingen door invloed uitoefenen."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

VVD

"Referenda brengen complexe problemen terug tot een te simpele vraag. Het houden van referenda doet afbreuk aan onze representatieve parlementaire democratie. Het is beter dat de raad zelf de verantwoordelijkheid neemt en draagt voor de besluitvorming."

PvdA

"De PvdA is geen voorstander van een correctief referendum, wel van het raadplegend referendum. Burgers moeten al vroeg betrokken worden bij planvorming in hun straat, wijk en/of buurt."

ChristenUnie

"De Christen Unie is geen voorstander van een referendum. Naast de huidige mogelijkheden zien we veel meer in de contacten met de inwoners van de wijken met de door ons voorgestelde wijkteams. (iedere wijk een eigen wijkteam) "

8. Wiet

Den Helder moet experimenteren met legaal geteelde wiet voor coffeeshops.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat de gedoogconstructie achterhaald is. Wanneer dit gelegaliseerd wordt is er veel beter op te controleren. "

VVD

"Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. De VVD wil van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden. Het huidige regeerakkoord biedt ruimte voor een structurele oplossing. Telers van wiet komen dan onder overheidstoezicht te laten staan."

D66

"De levering van legaal geteelde wiet aan coffeeshops vermindert de criminele sfeer rond de verkoop en gebruik van deze soft drugs. Ook de illegale wietteelt wordt hiermee teruggedrongen."

PvdA

"De PvdA is voorstander van het reguleren van de wiet-en hasjteelt en stelt voor dat Den Helder een van de gemeentes is die meedoet aan de landelijke proef. Hierbij worden de coffeeshops bevoorraad door telers van wiet- en hasj die onder overheidstoezicht staan. "

GroenLinks

"GroenLinks is het niet eens met het beleid dat de verkoop van wiet gedoogd wordt, terwijl de teelt verboden is. Als de teelt legaal wordt gemaakt, zal ook het aantal kwekerijen in woonwijken afnemen, met alle gevaren en overlast die deze met zich meebrengen. Bovendien kan de kwaliteit van de wiet gecontroleerd worden."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Sociaal Lokaal Den Helder

"We moeten een poging doen om dit uit de criminaliteit te halen. Dit moet echter wel door de gemeente gebeuren en niet door particulieren. "

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

CDA

"Als CDA zetten we in op het voorkomen van drugsgebruik en het aanpakken van drugscriminaliteit. We gaan dus zeker niet doen of drugs normaal is. Het kabinet start in een beperkt aantal (6 tot 10) gemeenten een experiment om te kijken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd en wat het effect is op de georganiseerde criminaliteit. Pas na onafhankelijke evaluatie van dit experiment, is het CDA bereid verder te kijken of ons nog iets te doen staat."

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk! is tegen een legale Helderse wietkwekerij voor coffeeshops. Het gaat om een landelijk experiment, waarvan niet duidelijk is wat de effecten er van zijn. Helder Onafhankelijk! zoekt liever naar oplossingen om jongeren te weerhouden van drugsgebruik in algemene zin. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/coffeeshops/"

ChristenUnie

"De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door de gemeente en is geen voorstander van experimenten hiermee in Den Helder. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af. Tegen illegale hennepkwekerijen moet hard worden opgetreden. "

Behoorlijk Bestuur

"BB is in principe tegen het gebruik en de verkoop van elke vorm van drugs. Het Nederlandse gedoogbeleid moet niet verder opgerekt worden."

Gemeentebelangen Den Helder

"Het kabinet gaat toestaan dat in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid onder zes tot tien gemeenten. Het is een proef om te kijken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten. Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden voor het experiment. De bedoeling is dat vooral middelgrote en grote steden meedoen. Gemeentebelangen voelt geen behoefte om Den Helder op dit punt in te zetten als proeftuin."

PVV

Geen toelichting gegeven

9. OZB ondernemers

De onroerendezaakbelasting (ozb) voor ondernemers moet omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Ondernemers verdienen hun geld door hard te werken. Zij verdienen het ook om te beslissen wat ze met dat geld doen. Wij willen dat de overheid alleen geld uitgeeft aan noodzakelijke dingen. Daardoor kunnen alle belastingen oplaag. Niet alleen voor de ondernemers maar voor alle inwoners zodat men de vrijheid heeft zelf keuzes te maken."

D66

"Lastenverlaging is goed voor de economie en de kracht van de bedrijven. Financieel sterke bedrijven zijn goed voor de economie van Den Helder."

CDA

"Het CDA is voor een goed ondernemingsklimaat en daarin dienen ondernemers niet als melkkoe. De tarieven voor ozb en vergunningen dienen kostendekkend te zijn, maar behoren evengoed tot de hoogste van de provincie. Dat kan best een beetje minder. Wel heeft het CDA op verzoek van de ondernemers ingestemd met een verhoging van de ozb. Hierdoor konden onze Helderse bedrijven een ondernemersfonds oprichten van waaruit ze zelf investeringen kunnen doen om de stad aantrekkelijker te maken, "

Helder Onafhankelijk!

"Den Helder en andere gemeenten verhogen OZB belasting alleen om een schijnbaar sluitende begroting te maken. OZB behoort de waarde van het vastgoed te volgen, waarbij rekening gehouden dient te worden met de waarde stijging of daling van het onroerend goed. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/belastingen/"

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen is tegen belastingverhogingen."

Sociaal Lokaal Den Helder

"De hoge ozb gaat grotendeels naar het centrum. De verhouding klopt niet. Daarnaast is dit voor kleine ondernemers niet op te brengen."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is tevreden met de huidige onroerendezaakbelasting (ozb) voor ondernemers. Het was immers de wens van de ondernemers om deze te verhogen om het ondernemersfonds op te richten."

PvdA

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Er moeten marktconforme prijzen betaald worden. Ondernemers worden niet gesubsidieerd. Zij zijn ook zelf akkoord gegaan met een geringe verhoging vn de WOZ vanwege het ondernemersfonds. "

GroenLinks

"Ondernemers hebben zelf gevraagd om een verhoging van de ozb voor een ondernemersfonds ten behoeve van citymarketing."

Behoorlijk Bestuur

"Het is de vrije keus geweest van ondernemers om meer OZB te betalen in het kader van een ondernemersfonds. Verlaging is daarom nu geen optie."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

10. Windmolens

In Den Helder mogen meer windmolens komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij wil graag een duurzame gemeente, hierbij is windenergie een mooie uitkomst."

D66

"De toekomst zit in duurzame energie, dus ook in Den Helder. Den Helder wil immers ook een grote rol spelen in deze energievorm, dus dan ook zelf accommoderen. "

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat we de wereld beter achterlaten voor de volgende generatie dan dat we haar hebben ontvangen. Dit noemen we rentmeesterschap. Windmolens dragen bij aan een beter milieu en zorgen daarnaast voor werkgelegenheid. Twee zaken waar het CDA zich voor inspant. Want naast wind op land, zal wind op zee een enorme vlucht maken, wat een enorme kans is voor onze gunstig gelegen haven en luchthaven."

PvdA

"De PvdA wil bereiken dat in Den Helder de komende jaren een duurzame, bloeiende economie ontstaat. Onze gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren om hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad. Windmolens zijn hier onderdeel van. Wel dient het plaatsen van de windmolens een weloverwogen beslissing te zijn."

ChristenUnie

"Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals windmolens, en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Windmolens op zee zijn wellicht ook een kans voor de werkgelegenheid. "

GroenLinks

"Den Helder wil in uiterlijk 2040 een energieneutrale stad zijn. Dat houdt in dat er overgeschakeld moet worden van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Windmolens dragen bij aan het halen van de doelstelling, in Den Helder waait het immers altijd."

Behoorlijk Bestuur

"Windmolens zijn onderdeel van de oplossing van het milieuprobleem. Daar moet ook Den Helder aan meewerken. Onnodige of onredelijke overlast voor burgers moet wel een beoordelingscriterium blijven. Marktwerking is voor de exploitatie wel het uitgangspunt."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Sociaal Lokaal Den Helder

"We zijn voorstander van groene energie."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Uit eerdere verzoeken om meer windmolens te plaatsen in Den Helder is gebleken dat meer molens onwenselijk zijn in combinatie met onze luchthaven. Wij willen de ontwikkeling van de luchthaven niet in gevaar brengen door nieuwe kleinschalige windmolenprojecten op land."

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk! is tegen meer windmolens op het land. Windparken op zee zijn welkom, maar dienen buiten de zichtzones van het strand in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen te komen. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/windmolens/"

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen is een voorstander van duurzaamheid, maar niet ten koste van alles. Zo is Gemeentebelangen voorstander van zonne-energie en aardwarmte, maar gezien de planologie fel gekant tegen windturbines binnen onze gemeentegrenzen. Windmolens kunnen vogels doden, geluids- en schaduwhinder geven voor de omwonenden, het microklimaat verstoren, en het landschap ontsieren. Zeker met de toenemende masthoogtes zijn windturbines te sterk in het landschap aanwezig. "

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

11. Cameratoezicht

Er moet cameratoezicht komen op het parkeerterrein bij station Den Helder Zuid.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat de veiligheid van inwoners een belangrijk goed is. Wanneer inwoners zeggen dat zij zich onveilig voelen dient hier adequaat op gereageerd te worden."

VVD

"Na succesvolle invoering van cameratoezicht op de perrons is de VVD voorstander voor uitbreiding van cameratoezicht rondom het station en op de parkeerterreinen aan beide kanten."

D66

"Station Zuid moet goed beveiligd en bekeken zijn en dient veilig te zijn voor alle bezoekers en reizigers"

CDA

"Het CDA Den Helder vindt het belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen, dat geldt ook voor het achterlaten van hun fiets of auto als zij met de trein gaan reizen. Helaas is gebleken dat dit rondom station-zuid niet het geval is. Het CDA is blij dat er nu stappen ondernomen worden. "

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk! is voorstander van cameratoezicht op locaties met een verhoogd veiligheidsrisico. Het plaatsen van camera's verhoogt het gevoel van veiligheid. Alle veiligheidscamera's in onze gemeente moeten wel live worden gemonitord via de meldkamer van Politie of bewakingsdienst, zodat bij calamiteiten directe opvolging plaatsvindt. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/station-zuid/ "

PvdA

"Indien dit bijdraagt aan de veiligheid en het terugbrengen van de criminaliteit zeker doen. Er is inmiddels al wel cameratoezicht op het perron aangebracht."

ChristenUnie

"Met in achtneming van de privacywetgeving. Terughoudendheid is het uitgangspunt bij het plaatsen van cameratoezicht."

GroenLinks

"GroenLinks is geen voorstander van cameratoezicht in verband met de privacy. Toch zijn we op deze locatie wel voor cameratoezicht, omdat het een preventieve werking kan hebben. Het is een afgelegen terrein met weinig tot geen sociale controle, waar regelmatig onwenselijke dingen gebeuren."

Behoorlijk Bestuur

"BB is voor toepassing van camera's als dat kan. Bij station zuid (evenals bedrijventerreinen) kan dat zonder problemen met privacy etc."

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Cameratoezicht moet worden ingezet om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan. "

Sociaal Lokaal Den Helder

"Dit verhoogt de veiligheid op deze plek zonder sociale controle."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

12. Schoolzwemmen

De gemeente moet het schoolzwemmen opnieuw invoeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

Helder Onafhankelijk!

"Den Helder is een stad van water. Om te waarborgen, dat alle kinderen in Den Helder leren zwemmen, zijn wij voorstander van het hernieuwd invoeren van het schoolzwemmen. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/schoolzwemmen/"

ChristenUnie

"Schoolzwemmen vindt de Christen Unie zeer belangrijk in onze waterrijke gemeente. "

GroenLinks

"We wonen in een waterrijk land en een waterrijke stad. Daarom moeten alle kinderen zich kunnen redden in het water en is zwemles noodzakelijk. Niet alle ouders kunnen zwemlessen betalen. Daarom is schoolzwemmen heel belangrijk. Bovendien is het een goede aanvulling op het bewegingsonderwijs, bewegen is belangrijk en zwemmen is gezond."

Behoorlijk Bestuur

"In dit waterrijke land moet de overheid het uiterste doen om iedereen te leren zwemmen. Verder is het promotie van sport en hygiëne."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Schoolzwemmen wordt zo spoedig mogelijk heringevoerd."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Dit is de beste garantie dat alle kinderen leren zwemmen."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat er binnen onze gemeente genoeg mogelijkheden zijn voor inwoners om te kunnen leren zwemmen. Met het invoeren van schoolzwemmen neemt de druk op leerkrachten toe en nemen het aantal onderwijsuren af. Voor inwoners die de kosten voor leszwemmen niet kunnen dragen zijn er vanuit de gemeente voldoende mogelijkheden."

VVD

"Zwemlessen organiseren via de scholen is niet alleen kostbaar maar ook uitermate inefficiënt en tijdrovend. Dat is de reden dat scholen zelf niet staan te springen om herinvoering van schoolzwemmen, Veel ouders regelen dit prima zelf. Wij zijn voorstander voor het uitbreiden van de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging of om zwemlessen te volgen."

D66

"Schoolzwemmen is een zeer kostbare activiteit. Voor de onderwijskrachten is het schoolzwemmen daarnaast ook een zeer tijdrovende bezigheid en lastig te organiseren activiteit."

CDA

"Alle kinderen moeten hun zwemdiploma halen, dat staat voor het CDA als een paal boven water. De zwemlessen voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen vergoeden we vanuit het Jeugd Sport Fonds. Het CDA vindt anno 2018 de tweedeling onacceptabel dat het ene kind volwaardige zwemlessen mag volgen en de kinderen met minder financiële mogelijkheden zich met schoolzwemmen moeten zien te redden. "

PvdA

"Schooldirecties hebben zelf aangegeven te willen stoppen met het schoolzwemmen. Veel schoolgaande kinderen zijn reeds in het bezit van zwemdiploma's. "

13. De Kampanje

De vaste jaarlijkse subsidie voor Theater de Kampanje moet omhoog.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De Kampanje is een top-voorziening in het culturele aanbod in Den Helder. Met vele verzoekers uit de hele Noordkop. Dat mag wat kosten!"

Geen van beide

GroenLinks

"De schouwburg is een waardevolle en belangrijke voorziening in de stad. Het culturele deel mag wat GroenLinks betreft gesubsidieerd worden. Dat geldt echter niet voor het puur commerciële deel zoals het restaurant."

Oneens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat Theater de Kampanje voldoende subsidie krijgt om zichzelf te bedruipen."

VVD

"Cultuur is van en voor de samenleving. De overheid is er alleen om cultuur te stimuleren, niet om het volledig te betalen. Dat beleid heeft de cultuursector versterkt. De makers van cultuur richten zich weer op hun publiek. Dat zijn de mensen die cultuur in stand houden."

CDA

"Theater De Kampanje is één van de mooiste schouwburgen van het land, waar we als CDA trots op kunnen zijn. Ondanks de goede bezoekersaantallen, lukt het het theater door omstandigheden de eerste jaren niet om met een sluitende begroting te komen. Met een plan van aanpak en een extra subsidie wordt hard gewerkt om binnen 3 jaar zwarte cijfers te schrijven. Het CDA gelooft in de aanpak van De Kampanje. De subsidie bij voorbaat al structureel verhogen is onnodige verspilling van gemeenschapsgeld."

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk! heeft voor de bouw van de nieuwe schouwburg al gewaarschuwd dat er een exploitatietekort van minimaal € 350.000,- zou komen. Veel inwoners kunnen wegens het inkomen geen gebruik maken van het theater. Toch gaat een groot deel van uw belastinggeld naar de Kampanje. Dit vind Helder Onafhankelijk ongewenst. De Kampanje moet terug naar een basistheater zonder poespas! Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/schouwburg/ "

PvdA

"De jaarlijkse subsidie wordt niet verhoogd."

ChristenUnie

"Het subsidiëren van Theater de Kampanje is inmiddels een gelopen proces maar naar de toekomst toe zouden gesubsidieerde organisaties meer en vaker opening van zaken moeten geven. Er moeten zo nodig plafonds aan subsidies worden gesteld. "

Behoorlijk Bestuur

"Het is inmiddels een paracommercieel bedrijf. Dat met zo min mogelijk subsidie een cultureel aanbod moet realiseren"

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Dit soort subsidieverhogingen zorgen er voor dat er elders bezuinigd moet worden. "

Sociaal Lokaal Den Helder

"De Kampanje bedient slechts een klein gedeelte van de inwoners van Den Helder, terwijl zij de meeste subsidie krijgen. Dit is niet in verhouding."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

14. Stadspark

De gemeente moet geen geld meer uitgeven aan verdere ontwikkeling van het stadspark.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat de lopende projecten moeten worden afgemaakt en dat we ons moeten gaan richten op de overige wijken."

VVD

"Het budget voor het stadspark in de binnenstad staat vast en is al beschikbaar gesteld. Het creëren van het stadspark is onderdeel van het Uitwerkingsplan Stadshart. De VVD is voorstander deze plannen de komende periode af te maken."

CDA

"Het CDA is voor een aantrekkelijk stadshart en daar hoort een stadspark bij als verbinding tussen het station en de dijk. De benodigde middelen om een prachtig park aan te leggen voor inwoners en winkelend publiek om hier te kunnen recreëren zijn al begroot. Dit is meer dan voldoende, aanvullende middelen worden niet gevraagd en zijn niet nodig."

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk! is tegen de verdere aanleg van het stadspark. De aanleg van het stadspark richting dijk heeft op dit moment geen enkele meerwaarde voor de binnenstad. Het stadspark trekt geen extra bezoekers naar de binnenstad van Den Helder. De kosten voor de schreef geplante bomen lopen in de miljoenen. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/stadspark/"

ChristenUnie

"Dat is wellicht wat cru maar het slopen van de Koploper past niet in onze duurzaamheidsvisie. Het zou beter zijn om dit te her-ontwikkelen. "

Behoorlijk Bestuur

"Er is onevenwichtig veel geld uitgegeven aan de binnenstad inclusief het stadspark. Nu dient eerst achterstallig onderhoud in andere wijken aangepakt te worden."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Het stadspark is een park van het station naar een lege dijk. Dat hier miljoenen aan uitgegeven worden is voor Gemeentebelangen onbegrijpelijk. Panden slopen in ruil voor scheve bomen is niet echt één van de prioriteiten van Gemeentebelangen."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Er zijn andere prioriteiten zoals woningen voor ouderen en jongeren."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

GroenLinks

"De afgelopen jaren zijn er miljoenen naar het stadshart gegaan, terwijl in de andere wijken de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte achteruit ging. GroenLinks wil dat eerst geld gaat naar het weer op orde brengen van de openbare ruimte in de andere wijken en dat daarna het stadspark pas wordt afgemaakt."

Oneens

D66

"De verbinding van het station en de zee middels het Stadspark is één van de speerpunten in de stedelijke vernieuwingsopgave van onze stad. Doorgaan en afmaken die plannen. Het Stadspark is een kwalitatieve opwaardering van het centrum en de binnenstad."

PvdA

"Het Stadspark dient gerealiseerd te worden. Een groen stadspark is voor de inwoners en bezoekers van het centrum een verrijking."

15. Gasaansluiting

Nieuwe woningen moeten geen gasaansluiting meer krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Waarom zouden we een huizenbezitter laten betalen voor een voorziening waar we op termijn vanaf willen? Dat vinden wij niet logisch. Als er een goede reden is om een nieuwbouwwijk wel op het gasnet aan te sluiten, bijvoorbeeld omdat alternatieve verwarming buitensporig duur is, dan mag best een uitzondering gemaakt worden."

D66

"In de duurzaamheidsambitie van NL past geen gasaansluiting in woningen. Het is ook nog veiliger. Voor een duurzame toekomst....geen gas meer in woningen."

CDA

"Het CDA is voor een duurzaam Den Helder. De ambitie van Den Helder is energieneutraal zijn in 2030. Tevens zijn vanaf dit jaar gasaansluitingen in nieuwe woningen verboden, als onderdeel van het halen van het klimaatakkoord. Willen we deze doelen halen moeten we nu beginnen, met het realiseren van nieuwe projecten zonder gasaansluiting."

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk! is het eens met de vermindering van het gebruik van gas in de woningen. De gaskraan moet in Groningen dicht en dat kan alleen als er ook door ons een bijdrage word geleverd. Bij nieuwbouw zijn de ontwikkelingen op gebied van aardwarmte en zonne-energie zijn zo ver dat de woningen energie neutraal kunnen worden opgeleverd. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/zonne-energie/"

PvdA

"De PvdA is voorstander om het huidig woningbestand energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld door subsidie te verstrekken voor (of te wijzen op) energiebesparende maatregelen en woningisolatie. Huizenbouw zonder gasaansluiting dient bevorderd te worden."

ChristenUnie

"Dit is een onderdeel van de duurzaamheidsagenda en de ambities van de Christen Unie. Tegelijk kunnen we daarmee invulling geven aan onze solidariteit met de inwoners van Groningen. "

GroenLinks

"De gasvoorraad is niet oneindig. Bovendien is gas een vervuilende vorm van energie. Bij de overgang naar een energieneutrale gemeente past het daarom niet om nieuwe woningen te bouwen die een gasaansluiting hebben. In plaats daarvan moet er zongericht gebouwd worden met energievoorzieningen die duurzaam zijn. Nieuwe huizen moeten zoveel mogelijk zelf voorzien in hun energie."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Steeds meer nieuwbouwhuizen worden gasloos opgeleverd, met andere warmtebronnen als alternatief. Gas stoot CO2 uit en is om die reden belastend voor het milieu. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat komende jaren al de eerste wijken van het aardgas af zullen gaan. De lijsttrekker van Gemeentebelangen woont al jaren gasloos."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Wij zijn voorstander van duurzame energie."

Geen van beide

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij heeft nog geen inzicht hoeveel waarde het heeft om bij nieuwe woningen geen gasaansluiting meer te plaatsen. "

Behoorlijk Bestuur

"Dit is geen gemeentebeleid."

Oneens

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

16. Betaald parkeren

De gemeente moet in het centrum betaald parkeren invoeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Gratis parkeren bestaat niet. Iedere burger betaalt nu voor de kosten van het parkeren. GroenLinks vindt dat niet eerlijk en wil in het centrum betaald parkeren met daaromheen een blauwe zone."

Geen van beide

Oneens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is altijd voorstander geweest van gratis gereguleerd parkeren. "

VVD

"Wel zijn we voor betere verkeersregulering door middel van blauwe zones en vergunningen."

D66

"Gratis parkeren is goed voor bezoekers en toeristen! Echter, voor een betere regulatie is betaald parkeren de beste oplossing. De blauwe schijf heeft geleid tot overvolle parkeerplaatsen met weinig tot geen roulatie. Parkeren in de binnenstad is daardoor voor de inwoners nagenoeg onmogelijk geworden. in het centrum dus 3 uren gratis parkeren en in de periferie van het centrum 5 uren gratis parkeren."

CDA

"Voor het CDA is het belangrijk dat onze inwoners en de ondernemers in het centrum op een prettige manier de binnenstad kunnen bezoeken. Hier horen goede parkeerfaciliteiten bij. De pilot onbetaald parkeren loopt nu en moet goed geëvalueerd worden, hieruit moet blijken welke wijze het prettigst is voor onze inwoners. De inwoners van de binnenstad moeten hier in gehoord worden. "

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk! is altijd tegenstander geweest van betaald parkeren in het centrum van Den Helder. De ondernemers en personeel van winkels en bedrijven dienen hun verantwoording te nemen als het gaat om parkeren op plaatsen voor centrumbezoekers. Zij kunnen ook op de fiets naar het werk of gebruik maken van de parkeerplaatsen op Willemsoord. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/parkeren/"

PvdA

"De PvdA is van mening dat na de evaluatie met de proef om het betaald parkeren af te schaffen een definitief standpunt zal worden ingenomen. PvdA is wel voorstander van het maximaliseren van het aantal uren van het vrij te parkeren tot 3 tot 4 uur. "

ChristenUnie

"De huidige situatie voldoet."

Behoorlijk Bestuur

"Dit maakt de binnenstad onaantrekkelijk als winkelgebied, Andere winkelcentra hebben ook vrij parkeren."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen is tegen belastingverhogingen."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Wij zijn voorstander van het inrichten van parkeerzones en ontheffingen voor bewoners."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

17. Fusie

Den Helder mag samengaan met omliggende gemeenten.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Den Helder werkt al samen op het gebied van economische ontwikkeling (De Kop werkt) en bijvoorbeeld bij de inkoop van zorg voor onze inwoners. Intensieve samenwerking leidt tot betere kwaliteit van dienstverlening en kennis wordt nu al onderling gedeeld. Om het voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs, zorg en een veilige leefomgeving te kunnen blijven borgen voor de inwoners van de hele regio zullen we intensiever moeten gaan samenwerken."

D66

"Indien nut en noodzaak zijn aangetoond van een eventuele toekomstige fusie van Den Helder met andere Noordkop gemeenten, zou dit zeker serieus moeten worden opgepakt. Dan wel Den Helder, als grootste woonkern, als centrumgemeente en uitvalsbasis voor het ambtelijk apparaat. "

CDA

"Het CDA Den Helder is voor een sterke en gezonde stad. In Nederland worden steeds meer ambtelijke organisaties gebundeld met veel positieve effecten. Om de positie van Den Helder als centrumgemeente te versterken is het altijd goed om mogelijkheden te onderzoeken om samenwerkingen aan te gaan."

Behoorlijk Bestuur

"Dit is bestuurlijk onafwendbaar met de decentralisatiegolf vanuit rijk en provincie. Dit kan met behoud van eigen identiteit."

Geen van beide

PvdA

"Economische en werkgelegenheidsprojecten moeten bijna zonder uitzondering regionaal worden aangepakt. Er zit veel potentie in Noord-Holland Noord, vooral op agrarisch, logistiek en economisch gebied. Een nauwe samenwerking en gelijke regelgeving is het uitgangspunt. Elkaar versterken is belangrijker is dan elkaar beconcurreren. Er is nu geen behoefte om te fuseren."

Oneens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is voorstander van een zelfstandige gemeente. Dit mede gezien de unieke kenmerken van de verschillende wijken en dorpen binnen onze gemeentegrenzen."

Helder Onafhankelijk!

"De afstand tussen politiek en inwoners is nu al veel te groot. Het is belangrijk dat de politiek voor iedere inwoner toegankelijk is. Dit betekend dat je politici op straat moet kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Iedere gemeente in onze regio heeft zijn eigen identiteit. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/bestuurlijke-samenwerking/"

ChristenUnie

"De Christen Unie is niet tegen samenwerking maar voor zelfstandigheid waar mogelijk! Dit om zoveel mogelijk invulling te kunnen geven de eigenheid van Den Helder. "

GroenLinks

"Wat GroenLinks betreft is samenwerken met andere gemeenten uitstekend, maar samengaan niet. Den Helder heeft, net als de omliggende gemeenten, een geheel eigen karakter. Bovendien komt bij een fusie de overheid verder van de burgers te staan, iets wat GroenLinks een heel kwalijke zaak vindt. Ook blijkt dat fuseren van gemeenten geen financieel voordeel oplevert."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen staat voor het behoud van Den Helder als zelfstandige gemeente binnen de provincie Noord-Holland. Het democratisch besluitvormingsproces behoort zo dicht mogelijk bij de inwoners plaats te vinden. Dit uitgangspunt is ook als belangrijk beginsel terug te vinden in landelijke wetgeving en zelfs in internationale verdragen waarin Nederland partij is. Behoud van zelfstandigheid is daarvoor wel een belangrijk vereiste."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Er is geen noodzaak hiertoe."

Seniorenpartij

"Geen herindeling, wel samenwerken."

PVV

Geen toelichting gegeven

18. Moskeeën

In Den Helder mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij staat voor vrijheid van godsdienst, echter hebben we binnen onze gemeente hiervoor voldoende mogelijkheden."

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat er in Den Helder alleen nog gebouwd wordt als er een dringende vraag is. Momenteel is er geen vraag voor meer moskeeën, daarom is het bouwen hiervan ook onnodig en onwenselijk. "

Helder Onafhankelijk!

"Het aantal inwoners met een islamitische achtergrond is in deze gemeente redelijk beperkt. Helder Onafhankelijk! ziet daarom de noodzaak niet om extra moskeeën toe te staan. De bestaande moskeeën zijn nu gevestigd in gebouwen die niet herkenbaar zijn als moskee. Zolang deze moskeeën geen overlast veroorzaken ziet Helder Onafhankelijk! geen aanleiding om deze moskeeën te verbieden. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/moskee/"

Beter voor Den Helder

"Eens"

Gemeentebelangen Den Helder

"Nieuwe moskeeën zijn wat Gemeentebelangen betreft niet aan de orde."

PVV

"Eens, er mag absoluut geen moskee meer gebouwd worden in Den Helder."

Geen van beide

VVD

"De VVD hecht erg aan de scheiding van kerk en staat. Dat hebben we altijd gedaan en wij zeggen: je moet mensen zeker behulpzaam zijn bij een ontwikkeling als ze die nodig hebben, maar er is een domein waar de overheid haar handen vanaf moet houden en dat is alles wat met de kern van het geloof te maken heeft, inclusief de geloofsbeleving in kerken en godshuizen."

Behoorlijk Bestuur

"Dit moet het gevolg zijn van vraag. Voorts is eea sterk afhankelijk van ontwikkeling en geloofsrichting binnen de Islam. Dit moet worden geregeld met vergunningen."

Seniorenpartij

"Stelling klopt niet. Als echter wordt bedoeld dat het onwenselijk is meer moskeeën te bouwen dan is het antwoord ja. Den Helder krimpt en vergrijst. Dus zal dit leiden tot leegstand. "

Oneens

D66

"Het verbod op de bouw van nieuwe moskeeen is tegen de wet."

PvdA

"De PvdA staat voor de vrijheid van meningsuiting en het vrij kunnen belijden van de eigen godsdienst. Wij staan wij voor solidariteit en verdraagzaamheid. Samen maken we de samenleving. Democratie houdt in dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid, maar ook dat de minderheid rekening houdt met de meerderheid. Elke samenleving heeft zijn eigen geschiedenis en gebruiken. Dit is in onze multiculturele Helderse samenleving niet anders."

ChristenUnie

"Godsdienstvrijheid is een van de grote vrijheden van ons land en die beschermen we. Maar hulp bij het bouwen van een moskee door landen waar godsdienstvrijheid beperkt of afwezig is, krijgen wat de ChristenUnie betreft ook hier niet de vrijheid om geestverwanten financieel te ondersteunen. Vrijheid en wederkerigheid zijn daarbij het uitgangspunt.”"

GroenLinks

"In Nederland hebben we vrijheid van godsdienst. Dat houdt ook in, dat wanneer een geloofsgemeenschap, van welk geloof ook, behoefte heeft aan een gebouw om samen te komen, dit mogelijk moet zijn. Overigens is in Den Helder het uitbreiden van het aantal moskeeën helemaal geen item."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Sociaal Lokaal Den Helder

"Mits er niet dagelijks geluidsoverlast is."

19. Stadhuis bouwen

Den Helder mag geen nieuw stadhuis bouwen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is altijd voorstander geweest van het renoveren van het huidige stadhuis. Dat ligt centraal binnen onze gemeentegrenzen en het geld dat we hiermee besparen dient gestopt te worden in zaken die voor onze inwoners belangrijk zijn."

Helder Onafhankelijk!

"Den Helder mag geen nieuw stadhuis bouwen op de locaties als het station, Willemsoord of het terrein van de oude Schouwburg. Het stadhuis blijft hoe dan ook op de huidige locatie! De voorkeur gaat uit naar volledige renovatie van het stadhuis. Gedeeltelijke nieuwbouw op de huidige locatie is bespreekbaar, Mits dit binnen het bestaande budget met maximale overscheiding van 10% kan worden gerealiseerd Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/stadhuis"

PvdA

"Er is een besluit genomen om huidige stadhuis te renoveren. Dit in meerderheid genomen besluit dient te worden uitgevoerd."

ChristenUnie

"De CU hoopt dat de renovatie van het huidige gemeentehuis van start gaat voor de verkiezingen. Nieuwbouw is eigenlijk nooit een oplossing gezien de leegstand van veel gebouwen."

GroenLinks

"Dit is geen optie, er is een besluit genomen tot renovatie van het huidige stadhuis. Nu weer terugkomen op dit besluit zou heel slecht zijn voor de stad en veel geld kosten. "

Behoorlijk Bestuur

"Gelet op streven naar soberheid door de overheid en bestuurlijke samengang gemeenten is nieuwbouw geen overweging."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Een nieuw stadhuis bouwen is wat Gemeentebelangen betreft niet aan de orde."

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Seniorenpartij

"Stelling klopt niet. "

Oneens

VVD

"Van de ambtelijke organisatie verwachten wij een open blik en vernieuwende werkwijze. Daarbij horen moderne voorzieningen en goede huisvesting. Renovatie is niet altijd goedkoper dan nieuwbouw of sluit niet altijd aan bij andere ambities zoals stedelijke vernieuwing, een aantrekkelijke binnenstad of onze ambitie op het gebeid van duurzaamheid."

D66

"Natuurlijk moet Den Helder een nieuw stadhuis bouwen indien ook de inspanningen ten behoeve van de renovatie van ons oude bejaardenhuis niet tot het gewenste resultaat leiden. En dan natuurlijk wel in het centrum!"

CDA

"Alle partijen zijn het eens dat onze ambtenaren niet de huisvesting hebben die zij verdienen. Voor het CDA is het belangrijk dat onze ambtenaren goede huisvesting kunnen genieten, tegen efficiënte kosten. Het CDA vindt het daarom onverstandig om nieuwbouw uit te sluiten als blijkt dat dit goedkoper is. "

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Sociaal Lokaal Den Helder

"Wij zijn voorstander van de goedkoopste oplossing met de meeste draagvlak. Dit hoeft niet per se nieuwbouw of renovatie van het huidige pand te zijn. "

20. Onderhoud wijken

Er moet meer geld voor onderhoud naar de wijken, ook als dat ten koste gaat van het budget voor de binnenstad.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat de laatste decennia te veel geld is gestopt in de binnenstad, nu is het tijd om te investeren in de leefbaarheid in de overige wijken."

CDA

"Het CDA vindt het goed dat de binnenstad opknapt en is blij dat er budget is om dit voort te zetten. Den Helder is echter groter dan alleen het centrum, en bepaalde wijken verdienen en moeten meer onderhoud krijgen. Iedereen verdient een wijk die om door te geven, hier moet de gemeente zijn verantwoordelijkheid in pakken."

Helder Onafhankelijk!

"Onderhoud van de openbare ruimte zal opgevoerd moeten worden tot een hoger niveau. Dit heeft onmiddellijk invloed op de uitstraling van wijken, buurten en straten en veroorzaakt een prettige en veilige leefomgeving. Overal in Den Helder verdient de kwaliteit van de openbare ruimten dezelfde aandacht. Ook de verzorging van plantsoenen en groen verdient dergelijke attentie. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/openbare-ruimte/"

PvdA

"Afgelopen jaren is veel geld gestoken in het opknappen van de binnenstad. Het project binnenstad loopt nu bijna ten einde. De PvdA is van mening dat de komende jaren meer aandacht., tijd en geld geïnvesteerd moet worden in de verschillende (vooroorlogse) wijken van Den Helder. "

ChristenUnie

"Er is veel geld gestoken in stedelijke vernieuwing, vooral de binnenstad en Willemsoord. Alle wijken moeten voortaan minstens evenredig onderdeel worden van de stedelijke vernieuwing."

GroenLinks

"De afgelopen jaren zijn er miljoenen naar het stadshart gegaan, terwijl in de andere wijken de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte achteruit ging. GroenLinks wil dat eerst geld gaat naar het weer op orde brengen van de openbare ruimte in de andere wijken en vindt dat daarna het stadshart pas weer aan de beurt is."

Behoorlijk Bestuur

"Zie stadspark"

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Onze gemeente krijgt steeds minder inwoners en de vraag naar woningen zal dan ook afnemen. Gemeentebelangen stelt bij deze ontwikkeling als belangrijke voorwaarde dat het karakter van de wijken behouden moet blijven en dat leegstand en verloedering moet worden voorkomen. Dit valt met name te realiseren door groenbehoud enerzijds en kwalitatief goede laagbouw anderzijds. "

Sociaal Lokaal Den Helder

"Alle wijken in Den Helder zijn even belangrijk."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

VVD

"Natuurlijk moet er meer geld voor onderhoud naar alle wijken. Maar dit hoeft wat ons betreft niet ten koste te gaan van het budget voor de binnenstad."

D66

"De Binnenstad met al haar winkels en voorzieningen is van alle inwoners en dient als zodanig behandeld en onderhouden te worden. De binnenstad is zienderogen opgeknapt en dit moet worden doorgezet. En het is zeker een MUST om ook de andere wijken van goed onderhoud te voorzien!"

21. Hondenbelasting

De gemeente moet de hondenbelasting opnieuw invoeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De overlast van honden zou mogelijk kunnen worden beperkt als van de hondenbelasting maatregelen worden betaald om de overlast op te lossen of te verminderen."

Geen van beide

Oneens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij heeft zich altijd ingezet voor een hondenbelastingvrije gemeente. Wel zijn we van mening dat er een opruimplicht bij de hondenbezitters moet komen."

VVD

"Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de poep van hun hond. Wel mag strenger opgetreden worden als dat niet gebeurt."

CDA

"Het CDA is tegen elke vorm van belastingheffing die alleen het doel heeft om de gemeentekas te spekken zonder dat dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Om deze reden is hondenbelasting niet nodig. Hondeneigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun viervoeter. Zolang dat voldoende gebeurt is een dergelijke belasting voor het CDA onbespreekbaar."

Helder Onafhankelijk!

"Op initiatief van Helder Onafhankelijk! is op 5 juni 2013 de Hondenbelasting afgeschaft. Helder Onafhankelijk! staat nog steeds op het standpunt dat dit een goede beslissing is geweest. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/hondenbelasting/"

PvdA

"Er is bij de PvdA geen behoefte om de hondenbelasting opnieuw in te voeren."

ChristenUnie

"In het verleden werd hondenbelasting gebruikt voor algemene middelen en was geen doelbelasting. Beter zou zijn eigenaren te beboeten als ze de uitwerpselen van hun hond niet opruimen. "

GroenLinks

"Hondenbelasting is geen doelbelasting. Dat betekent dat er niets voor de betalende groep mensen (hondenbezitters) teruggedaan wordt van de betaalde belasting. Dat is oneerlijk."

Behoorlijk Bestuur

"Continuïteit verzet zich tegen herinvoering. Voorts is een belasting waarvan de betaling niet gecontroleerd wordt oneerlijk."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen is tegen belastingverhogingen."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Want katten en paarden poepen ook :) "

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

22. De Nollen

Op de Nollen mogen woningen komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Helder Onafhankelijk!

"De Nollen is een kunstproject en natuurgebied, uiteraard is woningbouw hier niet op zijn plaats. Op kunstproject de Nollen zijn een tweetal dienstwoningen gebouwd in bestaande bunkers. Dit is ook conform het bestemmingsplan. Deze beheerderswoningen zijn verbonden met het kunstproject. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/nollen/"

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat De Nollen een kunstproject is waarbij woningen niet wenselijk zijn."

VVD

"De Nollen is een kunstproject en geen nieuwbouwwijk."

D66

"Een bedrijventerrein is geen woonwijk. Dus geen woningbouw op bedrijventerreinen."

CDA

"Het CDA is trots op alle nieuwbouwprojecten in onze gemeente. Tegelijkertijd zijn wij ook trots op de cultuur en kunst die wij als stad te bieden hebben. Het is niet nodig om het een voor het ander op te offeren, zeker gezien de voldoende nieuwbouwprojecten van de afgelopen tijd. "

PvdA

"De Nollen is een kunst- en natuurproject. Bij de start van dit project zijn afspraken gemaakt over wonen en verhuur. Wat de PvdA betreft worden de afspraken hierover niet veranderd."

ChristenUnie

"O.i. bestaat er geen bedrijventerrein "de Nollen". Op het terrein "de Nollen" kunnen we cultuur beleven. Een gemeente zonder cultuur is pas echt arm. Het project op zichzelf is dermate bijzonder dat we het zouden moeten blijven ondersteunen. Wel moet er nu eerst openheid van zaken (financieel) zijn en op geen enkele wijze woningen gerealiseert of ontwikkeling richting B&B."

GroenLinks

"De Nollen is een gebied met natuur en cultuur. Daar past geen woningbouw."

Behoorlijk Bestuur

"Er is voor gekozen het landschap daar te behouden. dus geen woningen. Er is in Den Helder nog voldoende bouwgrond."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen gaat niet bouwen voor leegstand. In het prachtige Julianadorp is een nieuwe gezellige wijk met comfortabele nieuwbouwwoningen in aanbouw. Laten we eerst dit bouwproject afronden, voordat we elders natuur gaan opofferen. "

Sociaal Lokaal Den Helder

"Dit is een natuurgebied en daar zou niet gewoond moeten worden."

23. Basisinkomen

Den Helder moet experimenteren met een basisinkomen voor mensen die een uitkering hebben.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat het basisinkomen uiteindelijk onvermijdelijk ingevoerd gaat worden. Maar dan wel voor iedereen en vanuit de Tweede Kamer."

CDA

"Een basisinkomen is een inkomen wat gegeven of gegarandeerd wordt voor elke inwoner, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikt. Dit past niet bij ons beeld dat je moet werken voor je geld en dat het uitnodigt om eens lekker achterover te leunen op kosten van de gemeenschap. Maar, als CDA zijn we ook tegen onnodige bureaucratie om de inwoners die geen kans maken op de arbeidsmarkt of zich inzetten voor de gemeenschap lastig te vallen met sollicitatieplicht. Daarom vóór."

Helder Onafhankelijk!

"Helder Onafhankelijk! zou graag een proefgemeente zijn met een basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden. Voor de toekomst zou het basisinkomen voor alle burgers van Nederland moeten worden ingevoerd. Hierdoor zal de armoedeval een stuk kleiner worden. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/basisinkomen/"

ChristenUnie

"In januari 2016 heeft de CU al samen met andere partijen een voorstel gedaan om mee te doen aan (landelijk) experiment voor basisinkomen voor specifieke doelgroepen De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij. . "

GroenLinks

"GroenLinks is voorstander van een basisinkomen voor iedereen. Een basisinkomen geeft mensen eigenwaarde, vrijheid en de mogelijkheid regie te houden op hun eigen leven, met een goede balans tussen (vrijwilligers)werk en privé. 100% betaalde werkgelegenheid bestaat niet. Er is niet voor iedereen een volledige baan. Daarom is een experiment met een basisinkomen voor mensen met een uitkering een goede eerste stap."

Behoorlijk Bestuur

"Dit kan veel onnodig sollicitatie- en ander leed voorkomen en als belangrijkste wijst onderzoek uit dat het in de uitvoering goedkoper is."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Een basisinkomen geldt voor iedereen. Een volledig basisinkomen zou in principe alle sociale toelagen overbodig maken zoals kindervergoedingen, studiebeurzen, leeflonen, en uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en pensionering. De uitkomsten van het experiment in Den Helder kunnen gebruikt worden door de Rijksoverheid om definitief beleid op te stellen."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Wat ons betreft in eerste instantie bij de doelgroep 55 plus. Deze mensen komen bijna niet meer aan het werk. Voor hen zou daarom de sollicitatieplicht afgeschaft moeten worden."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

VVD

"In Den Helder kan iedereen uiteindelijk terugvallen op een bijstandsuitkering. Voor die uitkering vragen we wel wat terug. Bijvoorbeeld dat je blijft solliciteren, dat je Nederlands spreekt en dat je een tegenprestatie levert waarmee je de samenleving een handje helpt. Hierop moeten geen uitzonderingen mogelijk zijn. Aanvullend inkomensbeleid vanuit gemeenten is vaak goed bedoeld, maar houdt mensen ook onnodig vast in een bijstandsuitkering."

D66

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Een onvoorwaardelijk basisinkomen klinkt wel mooi, maar kan de solidariteit en gemeenschapszin juist ondermijnen: van iedereen mag verwacht worden naar vermogen bij te dragen aan de welvaart en collectieve voorzieningen voor hen die met ziekte en tegenslag te maken hebben. Een basisinkomen heeft ook praktische bezwaren. Het is te laag om sociaal acceptabel te zijn of te hoog om economisch haalbaar te zijn. Gemeentes gaan niet over inkomenspolitiek."

PVV

Geen toelichting gegeven

24. Vluchtelingen

In plaats van asielzoekerscentrum Doggershoek moeten er meerdere kleine opvanglocaties voor vluchtelingen komen in Den Helder.

Wat vinden de partijen?

Eens

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Sociaal Lokaal Den Helder

"dit is menswaardiger en veiliger. Bovendien integreren mensen sneller als ze een status krijgen."

Geen van beide

ChristenUnie

"We moeten in Den Helder gebruik maken van de locaties die er zijn. Concentratie van jonge asielzoekers moet worden voorkomen."

Oneens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat asielzoekerscentrum Doggershoek een prima locatie is om vluchtelingen op te vangen. "

VVD

"Tijdelijke opvang is nu prima geregeld in de Doggershoek. Meerdere opvanglocaties in Den Helder zijn niet nodig. Voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen kan onder begeleiding een uitzondering worden gemaakt."

D66

"De Doggershoek voldoet prima als asielzoekerscentrum voor Den Helder. Dit succes niet onderbreken!"

CDA

"Mensen die vluchten uit oorlog verdienen altijd opvang. Het CDA is trots dat Den Helder zijn steentje hier aan bijdraagt. Het is voor het CDA echter niet wenselijk om in de stad meer kleinere opvanglocaties te realiseren. Enerzijds omdat er weinig beschikbaar personeel is om toezicht te houden, anderzijds omdat gebleken is dat inwoners hier mogelijk overlast van ervaren. "

Helder Onafhankelijk!

"Zolang vluchtelingen geen verblijfstatus hebben gekregen moeten zij worden opgevangen in de Doggershoek. Zodra zij een verblijfstatus hebben gekregen kunnen zij als woningzoekende worden ingeschreven bij de wooncoöperaties. De mensen die geen verblijfstatus krijgen en uitgeprocedeerd zijn kunnen worden opgevangen in één van acht uitzetcentra's verdeeld over het land. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/asielopvang/ "

PvdA

"Asielzoekerscentrum Doggershoek voldoet. Wat de PvdA betreft is er geen behoefte aan kleinere opvanglocaties in de wijken."

GroenLinks

"Hier gaat Den Helder niet over. Bij de eerste opvang van asielzoekers is het essentieel dat alle voorzieningen bij de hand zijn. Dat is niet te realiseren bij kleinschalige opvanglocaties."

Behoorlijk Bestuur

"Mensen in een asielprocedure dienen niet in semi permanente bewoning binnen woonwijken ondergebracht te worden. Statushouders daarentegen dienen goed gefaciliteerde te worden, daar moet de focus op liggen."

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Overlast van asielzoekers moet worden beperkt tot maximaal één locatie. "

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

25. Laadpalen

Er moeten meer laadpalen voor elektrische auto’s komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij wil graag een duurzame gemeente, hierbij zijn elektrische auto’s de toekomst. Door meer laadpalen kunnen we inwoners stimuleren hierop over te stappen."

VVD

"Laadpalen kunnen prima door marktpartijen of particulieren zelf geplaatst worden als daar een groeiende vraag naar is."

D66

"De toename van het gebruik van elektrische auto’s kan met een toename van het aantal oplaadpunten worden gefaciliteerd en aangejaagd."

CDA

"Het CDA vindt het belangrijk dat we het milieu niet onnodig belasten door waar kan te kiezen voor duurzame oplossingen. Steeds meer mensen zijn dat met ons eens en kiezen voor een elektrische auto. De komende jaren zal het aantal elektrische auto's flink toenemen. Het huidige aantal laadpalen is veel te weinig om aan de opkomende vraag te voldoen. Het is daarom belangrijk dat er meer laadpalen voor elektrische auto's komen. "

Helder Onafhankelijk!

"Elektrische auto’s zijn in ons land steeds meer in opmars. Ook de kwaliteit van de accu’s en daarmee de actieradius nemen in hoog tempo toe. Den Helder, Julianadorp en Huisduinen moeten op deze toekomst voorbereid zijn. Helder Onafhankelijk! is dan ook van mening dat er meer laadpalen voor elektrische auto’s in onze gemeente moeten worden geïnstalleerd. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/elektrische-autos/ "

PvdA

"De PvdA wil het installeren van elektrische laadpalen versneld uitbreiden. Voorrang geven aan het elektrisch (auto)rijden binnen de gemeentelijke organisatie "

ChristenUnie

"Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor plaatsen van laadpalen. Afstemmen naar behoefte is gewenst, centrale plekken in de wijk. "

GroenLinks

"Om in te spelen op de toekomst is dit hard nodig. Meer laadpalen betekent ook dat meer mensen sneller zullen overschakelen op elektrisch rijden. Dat is noodzakelijk voor een schoner milieu en een duurzame toekomst."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen is een voorstander van duurzaamheid."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Wij zijn voorstander van schonere energie."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Behoorlijk Bestuur

"Als onderdeel van de oplossing van het milieuprobleem kunnen ook elektrische auto's een oplossing zijn. Het aantal laadpalen is het gevolg van de marktvraag. Dat kan minder en meer zijn. Wellicht zijn ook ander voortstuwingssystemen aan de orde. De gemeente dient daar geen actieve rol in te spelen."

Oneens

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

26. N250

De gemeente moet bij de provincie aandringen op een verbreding van de N250 (de provinciale weg tussen Den Helder en De Kooy).

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat de bereikbaarheid van onze gemeente omhoog moet, als verbreding hierbij helpt dan juichen wij dit toe."

D66

"Een upgrade van de huidige N250 zou zeker bijdragen aan de verkeersveiligheid, het verminderen van de drukte en het verbeteren van de bereikbaarheid van de haven en Texel. Indien dit financieel mogelijk lijkt, direct doen!!"

CDA

"Het CDA is voor een verkeersveilige stad en infrastructuur zodat mensen snel en veilig van A naar B kunnen. Het CDA gaat alles op alles zetten bij de provincie om ervoor te zorgen dat er meer gedaan wordt aan het onderhoud en aanpassingen rondom de N250. "

Helder Onafhankelijk!

"De verbreding van de N250 - buiten bewoond gebied - is een goede stap naar een betere bereikbaarheid van Den Helder. Echter is Helder Onafhankelijk! van mening dat de verbreding van de N99 naar de A7 bij Den Oever (18,8 km) nog belangrijker is voor een betere bereikbaarheid van Den Helder en Julianadorp. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/bereikbaarheid/"

PvdA

"De PvdA wil deze periode oplossingen vinden voor een betere ontsluiting van Den Helder zoals de verkeerstromen van en naar de haven en TESO. Behouden van goed bereikbaar openbaar vervoer waarbij de voorzieningen op peil blijven. Verbetering bereikbaarheid Den Helder via de N9 – N99. "

Behoorlijk Bestuur

"Ontsluiting is essentieel voor elke vorm van ontwikkeling in Den Helder. Ook een klein stukje weg kan daarbij een rol spelen."

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Goede logistiek is van groot belang om ondernemers te trekken. Als de gemeente op termijn zich verder wil ontwikkelen, zal er zorg moeten worden gedragen voor goede verbindingen. Gemeentebelangen is daarom voor verbreding van de N9, de N99 en de N250 om de afwikkeling van het verkeer van en naar Den Helder en Julianadorp beter te laten verlopen."

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

VVD

"De bereikbaarheid van de haven moet verbeterd worden door het verkeer naar de binnenstad en Texel te scheiden van verkeer naar de haven. Het verbreden van de N250 draagt daar niet aan bij en is onuitvoerbaar door gebrek aan ruimte."

ChristenUnie

"Verbreding van dit weggedeelte van de N250 heeft geen meerwaarde, mede gelet op de consequenties voor de omliggende infrastructuur."

GroenLinks

"Het voegt niets toe om alleen het laatste stukje weg in Den Helder te verbreden. Het is geen oplossing voor het verkeersprobleem."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Sociaal Lokaal Den Helder

"Dit heeft geen meerwaarde."

27. Brug

In het verlengde van de Ravelijnweg moet een brug naar de haven komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat, mocht dit financieel haalbaar zijn, een brug een oplossing kan zijn voor het Teso-verkeer."

VVD

"De bereikbaarheid van de haven moet verbeterd worden door het verkeer naar de binnenstad en Texel te scheiden van verkeer naar de haven."

D66

"Het is een zeer dure oplossing en wellicht haalbaar op termijn. De ontsluiting van de haven en de verbinding naar Texel zouden gebaat zijn bij een Ravelijnbrug met directe verbindingen daarnaartoe."

CDA

"De oplossing in de verkeersdrukte heeft te maken met het niet vroegtijdig scheiden van Texel-, forens en havenverkeer. Het realiseren van een brug zorgt ervoor dat onze inwoners niet langer de lasten ervaren van de verschillende verkeersstromen. Voor de lange termijn is dit de oplossing voor een goede verkeersstroom in onze stad. "

Helder Onafhankelijk!

"Een brug naar de haven ter hoogte van de Ravelijnweg zou goed zijn voor de ontsluiting van de haven, de marine en de Texelse boot. De verkeersdruk op de N250 zal hiermee sterk afnemen. De binnenstad word beter bereikbaar. Ook de luchtkwaliteit zal enorm verbeteren en de omwonenden hebben geen geluidsoverlast meer. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/haven/"

PvdA

"Een brug in het verlengde van de Ravelijnweg kan het (beroeps)verkeer van en naar de zeehaven en de Nieuwe Haven leiden waardoor de verkeersdruk op de binnenstad sterk zal worden verminderd. "

ChristenUnie

"In het verleden is al op diverse manieren aangetoond dat dit een goede oplossing is voor de bereikbaarheid van het haventerrein."

Behoorlijk Bestuur

"Er moet alles aan gedaan worden om de stad te ontlasten van verkeer naar de haven en Texel. Dit zou oa gefinancierd kunnen worden uit een bijdrage van de ponskaart naar Texel"

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Als de Rijksoverheid en de Provincie Noord-Holland dit willen betalen, dan zou dat heel mooi zijn!"

Seniorenpartij

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

GroenLinks

"Dit is geen oplossing voor het probleem. Alleen als de Texelse boot naar Oostoever verplaatst zou worden is een brug nuttig. Maar daar is voorlopig geen sprake van. GroenLinks is daarom voorstander van een transferium, dit vermindert wél het aantal auto’s op de weg naar de TESO."

Oneens

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Sociaal Lokaal Den Helder

"Dit is niet haalbaar, wij zijn voorstander van een transferium bij Kooypunt."

PVV

Geen toelichting gegeven

28. Woningen voor jongeren

In Den Helder moeten meer woningen komen voor jongeren, ook als dat ten koste gaat van woningen voor andere groepen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij constateert dat onze gemeente vergrijst, om jongeren te behouden is het belangrijk om in huisvesting voor jongeren te investeren. "

D66

"Er is een brede vraag naar jongerenwoningen in alle wijken en in diverse prijsklassen en typen. De nood is voornamelijk voelbaar onder jongeren. Deze nood moet opgelost! Desnoods ten koste van andere woningvoorraad."

CDA

"Voor jongeren die op zoek zijn naar zelfstandige woonruimte is Den Helder of Julianadorp is het vaak moeilijk om hier op korte termijn in te voorzien. Er zijn strenge regels om te kopen, ze hebben te weinig punten en daarnaast kan in een relatief korte tijd hun woonwens veranderen. De gemeente moet stimuleren dat jongeren ook in onze stad terecht kunnen voor een woning. Andere groepen hebben over het algemeen betere mogelijkheden en hoeven hier niet door benadeeld te worden. "

Helder Onafhankelijk!

"Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen voor jongeren. Een groot deel van hen is starter op de arbeidsmarkt. Velen van hen willen hier dan ook blijven wonen, maar het ontbreekt in onze gemeente aan voldoende betaalbare huurwoningen. Helder Onafhankelijk! is dan ook van mening dat er meer betaalbare starterswoningen moeten komen. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/starters/"

GroenLinks

"Jongeren kunnen moeilijk aan een huurwoning komen in Den Helder. Ook een koopwoning is moeilijk te krijgen voor jongeren. Als we willen dat jongeren in Den Helder blijven wonen, moeten we zorgen dat ze hier geschikte woonruimte kunnen vinden."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

PvdA

"Woningaanbod is in Den Helder geen probleem. "

Behoorlijk Bestuur

"Ook voor ouderen zijn er onvoldoende woningen. Die hebben evenveel recht. Goede afspraken met de woningbouwcorporaties moet een evenwichtig bestand aan woningen garanderen voor de hele bevolking."

Oneens

VVD

"Wij willen duurzaam en toekomstbestendig wonen en betaalbare woningen voor iedereen. Voor zowel jongeren als ouderen in prettige woonwijken waarbij doorstroming noodzakelijk is. "

ChristenUnie

"Levensloopbestendig en duurzaamheid zijn uitgangspunten van de Christen Unie. We zetten in op huisvesting voor iedereen. Jongeren hebben net als senioren hun eigen woonwensen, dat hoeven geen complete woningen te zijn. We zijn voorstander van meer Tinyhouses. Kantoorgebouwen kunnen getransformeerd worden naar woningen. "

Gemeentebelangen Den Helder

"Leegstaande (monumentale) panden en kantoorgebouwen kunnen worden gerenoveerd en verbouwd tot woningen voor jongeren. "

Sociaal Lokaal Den Helder

"Want er is ook een groot tekort aan betaalbare passende woningen voor ouderen. Het dient alletwee te gebeuren."

Seniorenpartij

"Evenwichtig woningaanbod voor alle doelgroepen."

PVV

Geen toelichting gegeven

29. Apart inzamelen

De gemeente moet stoppen met het apart inzamelen van plastic en blik.

Wat vinden de partijen?

Eens

Helder Onafhankelijk!

"Uit onderzoek is gebleken dat het achteraf scheiden van huishoudelijk afval betere resultaten oplevert. Het recyclen van plastic en bik kan machinaal nauwkeuriger en goedkoper dan nu gebeurt bij de inwoners thuis. Niet al het plastic wat nu apart word ingezameld is namelijk geschikt voor recycling. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/afvalinzameling/"

Behoorlijk Bestuur

"BB is voor nascheiding. Goedkoper, betere scheiding en minder last voor de burger."

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Ook op het gebied van het scheiden van afval is nog veel te winnen. Naast de huidige methodes moet ook onderzocht worden of het nascheiden van afval geïntroduceerd kan worden in Den Helder. Een betere voorlichting rondom afvalinzameling biedt kansen."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Dit kost de burger veel tijd en ruimte en de afvalstofheffing is fors omhoog gegaan. Dit is een vreemde gang van zaken."

Seniorenpartij

"Nascheiden is efficiënter en goedkoper"

PVV

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Oneens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is voor het scheiden van afval; op welke manier dit gebeurt? Als het maar goedkoop en efficiënt is."

VVD

"Alle kosten die te maken hebben met afvalinzameling en –verwerking worden uiteindelijk gedekt door de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. De VVD is een groot voorstander van de kostendekkende afvalstoffenheffing; het geeft immers invulling aan het principe dat ‘de vervuiler betaalt’. De VVD vindt dat de kosten van afvalinzameling en –verwerking omlaag kunnen. Het verbeteren van het milieu gaat dus hand in hand met lagere lokale lasten. "

D66

"De inzamelsystematiek van de toekomst is gericht op scheiding voordat ingezameld wordt. Dus ook in Den Helder."

CDA

"We hebben als mensheid een opgave om zorgvuldig met de planeet om te gaan. Er is tenslotte geen planeet B. Voor het afvalprobleem kunnen we niet langer wegkijken. Iedereen is onderdeel van het probleem en dus moet ook iedereen onderdeel zijn van de oplossing. Afval scheiden maakt ons bewust de juiste keuzes te maken. Uiteraard doen we er wel alles aan om inwoners zoveel mogelijk hierbij te helpen en het scheiden zo makkelijk mogelijk te maken. "

PvdA

"Huidige systematiek van vuil ophalen handhaven. Wel dient geëvalueerd te worden of huidige systematiek voldoet aan de laatste ontwikkelingen op dit gebied."

ChristenUnie

"De Christen Unie vindt het wel wenselijk dat er snel een onderzoek komt naar kosten en effectiviteit van vooraf en achteraf scheiden van afval omdat de techniek van het achteraf scheiden van afval snel verbetert. "

GroenLinks

"Op dit moment is vooraf scheiden van afval nog beter. De kwaliteit van vooraf gescheiden plastic is van een hogere kwaliteit dan van plastic uit ongescheiden afval. Bovendien maakt het mensen bewust van de hoeveelheid en soorten afval die ze produceren. Op de langere termijn, als onomstotelijk vaststaat dat nascheiden beter en goedkoper is geworden dan vooraf scheiden, kan omgeschakeld worden."

30. Tol

Automobilisten richting Texel moeten tol gaan betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Stadspartij Den Helder

"De Stadspartij is van mening dat het nu tijd is om onze inwoners tegemoet te komen door de overlast van het Texel-verkeer. Het betalen van tol kan hierin een uitkomst zijn."

Beter voor Den Helder

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

GroenLinks

"Den Helder kan geen tol heffen op een provinciale weg. Bovendien is tol heffen geen oplossing voor het verkeersprobleem. GroenLinks is daarom voorstander van een transferium, dit vermindert wél het aantal auto’s op de weg naar de TESO"

Oneens

VVD

"Tol heffen op rijkswegen is niet aan de gemeente. De bereikbaarheid van de Waddeneilanden is bij wet geregeld. Wel zijn we voor het verbeteren van verkeersstromen om verkeer naar Texel, de binnenstad en de haven beter te kunnen scheiden."

D66

"Tolheffing is wettelijk verboden, dus niet heffen. Automobilisten die hun auto stallen in Den Helder om vervolgens naar Texel te gaan op speciale parkeerplaatsen betaald onderbrengen."

CDA

"Het is voor het CDA Den Helder onacceptabel dat wij als inwoners wel de lasten van het Texelverkeer ervaren, maar niet de lusten. Wij vinden dan ook dat er snel gesproken met worden met provincie en gemeente Texel voor een oplossing. Zelf een tol heffen is echter niet mogelijk, omdat de route niet in handen is van de gemeente, maar van de provincie. "

Helder Onafhankelijk!

"Tol is niet de oplossing voor het verkeersprobleem richting Texel. Toeristen zullen toch blijven afreizen naar Texel, ook als zij daar tol voor moeten betalen. Een toegangsweg langs de haven via een brug bij de Ravelijnweg zou een betere optie zijn. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/teso/"

PvdA

"De weg van - en naar de TESO haven is een Rijksweg/Provinciale weg. Het is niet mogelijk om hier tol te gaan heffen. Stelling is niet haalbaar."

ChristenUnie

"Er is soms sprake van filevorming en dat is lastig en ongezond voor de omwonenden. Ook veel economisch verkeer wordt gehinderd (havenactiviteiten). Er moeten maatregelen komen m.b.t. toeleiding (verkeerslichten) en/of spreiding van het verkeer naar Texel."

Behoorlijk Bestuur

"Dit is geen gemeenteaangelegenheid maar van de provincie. Wel moet met de provincie en Texel worden gesproken over een evenredig deel voor Den Helder van de inkomsten uit de ponskaart naar texel."

Vrije Socialisten

Geen toelichting gegeven

Gemeentebelangen Den Helder

"Gemeentebelangen is van mening dat we niet moeten proberen om toeristen te pesten, maar juist om ze naar onze gemeente te lokken. Op een positieve manier! Als de gemeente Hollands Kroon tol gaat heffen, dan zouden wij dat ook niet kunnen waarderen."

Sociaal Lokaal Den Helder

"Wij zijn voorstander van een transferium bij Kooypunt voor toeristen naar Texel."

Seniorenpartij

"De problematiek van het TESO-verkeer vraagt om een fundamentele oplossing. Geen lapmiddel."

PVV

Geen toelichting gegeven

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Rondweg Extra belangrijk

Om Julianadorp moet een rondweg komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat de bereikbaarheid van Julianadorp hiermee naar een hoger niveau gaat."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor een goede ontsluiting, passend bij de verdere ontwikkeling van Julianadorp. Uiteraard ook ter verbetering van de verkeersveiligheid."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De rondweg van Julianadorp is voor driekwart gereed. Indien de financiën dit niet in de weg staan, lijkt vervolmaking van de rondweg een logische stap. het heeft voor onze partij geen bijzondere prioriteit meer."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De dorpers hebben veel last van vrachtverkeer dat dwars door het dorp heen dendert. Het realiseren van een rondweg zorgt er voor dat forensen sneller hun werk kunnen bereiken en dat het dorp minder last heeft van vrachtverkeer. Dit is een frustratie die al lang speelt in het Dorp, en er moet iets gedaan worden om de leefbaarheid van Julianadorp te verbeteren. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "De rondweg om Julianadorp laat veel te lang op zich wachten. Er moet meer vaart gezet worden aan de aanleg van de rondweg. Het duurt al veel te lang. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/julianadorp/"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De voorbereidingen hiertoe zijn reeds genomen en dient voltooid te worden."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Noodzaak van een rondweg naast de al bestaande plannen is niet duidelijk voor de Christen Unie, tenzij verkeersveiligheid in het geding is. Opknappen van het Loopuytpark heeft een hogere prioriteit."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De rondweg om Julianadorp is nu bijna voor driekwart klaar. Het afmaken van de rondweg vindt GroenLinks een goed plan, om de verkeersdruk op het oude dorp te verminderen."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ontlasting van doorgaand verkeer moet met alle middelen worden gerealiseerd."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is voorstander van een rondweg rondom Julianadorp, om zodoende het vrachtverkeer zoveel als mogelijk uit deze kern te weren. Dit zal de verkeersveiligheid ten goede komen en de overlast doen afnemen. "

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn hier de meerwaarde niet van in. De noorder- en zuiderhaaks ontlasten Julianadorp voldoende."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Uitgaansgebied Extra belangrijk

Op het terrein van Willemsoord moet een uitgaansgebied komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat er een bruisende nachthoreca moet komen. Of Willemsoord hiervoor de geschikte locatie is moet verder uitgezocht worden."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Horecaondernemers geven zelf aan zich te willen vestigen op Willemsoord dus moet de gemeente dit initiatief ondersteunen en faciliteren. Het brengt nog meer reuring op dit prachtige Rijksmonument waar veel evenementen worden georganiseerd. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op Willemsoord is al een uitgaansgebied met diverse restaurants, bars en de schouwburg, maar ook diverse museale attracties. Kwalitatieve uitbreiding van dit aanbod versterkt de positie van Willemsoord in de regio."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Willemsoord is de afgelopen jaren getransformeerd van een leegstaand voormalig industrieterrein tot een aantrekkelijk stadsdeel voor onze inwoners en bezoekers om te kunnen recreëren, uit eten te gaan, een museum te bezoeken of naar het theater. Het uitgaan moet zich ook concentreren op Willemsoord. De Koningstraat was ooit gezellig, maar past niet meer bij de eisen van deze tijd als uitgaansgebied. Tegelijkertijd knappen we de Koningstraat tot aantrekkelijk woon- en leefgebied."

 • Helder Onafhankelijk!: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk! is tegen de verplaatsing van het uitgaansgebied uit de Koningstraat naar Willemsoord. Woningstichting en Gemeente Den Helder hebben doelbewust de Horecastraat laten verpauperen om een excuus te hebben voor de verplaatsing. De horeca hoort in de binnenstad. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/uitgaansgebied/"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hier wordt momenteel uitvoering aan gegeven. Schouwburg, bioscoop. museum en horeca zijn al volop aanwezig. Aantal horecazaken uit de Koningstraat volgen binnenkort."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Christen Unie is voorstander als dit gebeurt op basis van onafhankelijk onderzoek, een heldere aanbesteding en vooral echt ondernemerschap (niet op basis van subsidies). Tegelijkertijd mag het huidige gebied Koningstraat/Spoorstraat niet verloederen. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat het uitgaansgebied in het centrum van de stad hoort. Verplaatsing van de horeca naar Willemsoord zorgt ervoor dat de stad leeggetrokken wordt. Dat is onwenselijk. Bovendien is Willemsoord een groot, moeilijk te beveiligen gebied."

 • Behoorlijk Bestuur: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bedoeld wordt met name nachthoreca in aanvulling op huidige uitgaansfaciliteiten (restaurants, schouwburg, bioscoop). Dat is in strijd met de visie, zijnde: Historisch, cultureel, nautisch."

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is van mening dat uitbaters van horeca zelf mogen bepalen of ze op hun huidige locatie willen blijven."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit hoeft niet per se, er moet draagvlak zijn onder bevolking en ondernemers."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Schulden Extra belangrijk

De gemeente moet mensen met schulden helpen door hun schulden tijdelijk over te nemen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat wanneer een inwoner schulden heeft, dit moeilijk is op te lossen. Wij willen in 2022 een schuldenvrije gemeente."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als je mensen wilt helpen, moet je ze helpen op een betere manier met hun geld om te gaan. Schuldhulpverlening is bedoeld om financieel orde op zaken te stellen, niet om te pamperen en de belastingbetaler op te laten draaien voor de schulden die iemand zelf heeft gemaakt."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente helpt mensen NIET door het overnemen van hun schulden! WEL door het begeleiden met het oplossen van hun schulden en inrichting van een solide financiële huishouden voor de toekomst."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is geen bank voor oninbare leningen, maar moet zorgvulidig met gemeenschapsgeld omgaan. Wel wil het CDA zorgvuldig kijken om mensen met schuldenproblematiek bij te staan hier uit te komen."

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schuldsanering heeft het meeste effect als de gemeente tijdelijk de schulden overneemt van de cliënt. Hierdoor worden schuldeisers sneller betaald en lopen de incassokosten niet verder op. De cliënt heeft dan de mogelijkheid om sneller schuldenvrij te zijn. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/schuldsanering/ "

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Een zeer belangrijke voorziening is de schuldhulpverlening. Oplopende schulden kunnen de oorzaak zijn dat het besteedbaar inkomen ontoereikend is om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit overkomt ook mensen met een betaalde baan. Een vroegtijdige onderkenning hiervan en het bieden van de juiste hulp is dan heel belangrijk."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet zoveel mogelijk worden vermeden. Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast. Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de gemeente de schulden tijdelijk overneemt, kunnen mensen in een vroeg stadium, met hulp, werken aan een oplossing om uit de schulden te komen. Het geeft rust en de schulden lopen niet hoger op."

 • Behoorlijk Bestuur: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is geen bank en moet dus ook geen schulden over nemen. Wel dient schuldensanering door de gemeente te worden uitgevoerd. Inclusief materiële steun in het kader van de vangnettaak van de gemeente."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen wil onderzoeken of het mogelijk is om mensen te helpen die schulden lijken te gaan opbouwen. Op dit moment is het zo, dat er veel aanmaningskosten en boeterentes worden opgelegd. Geld dat dan niet meer kan worden besteed in onze gemeente. Door de schulden, na harde afspraken, over te nemen, kunnen deze verrekend worden met bijvoorbeeld een uitkering. Hierdoor blijft er meer geld in de lokale economie en kunnen mensen al in een vroeg stadium geholpen worden."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voorwaarde is wel dat mensen hulp krijgen bij het ontstaan van de schulden en dat er geen hoge rente over de schuld moet worden betaald."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Afval scheiden Extra belangrijk

De gemeente moet al het afval pas na het ophalen scheiden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat het huidige afvalbeleid moet worden geëvalueerd en waar nodig moet worden herzien. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alle kosten die te maken hebben met afvalinzameling en –verwerking worden uiteindelijk gedekt door de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. De VVD is een groot voorstander van de kostendekkende afvalstoffenheffing; het geeft immers invulling aan het principe dat ‘de vervuiler betaalt’. De VVD vindt dat de kosten van afvalinzameling en –verwerking omlaag kunnen. Het verbeteren van het milieu gaat dus hand in hand met lagere lokale lasten."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afvalscheiding is voor actieve betrokken inwoners geen enkel probleem en dient ook in de toekomst te worden voortgezet. Een extra handeling NA inzameling is kostenverhogend. Bovendien levert nascheiding een veel minder recyclebaar product op ten opzichte van bronscheiding aan huis."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor een milieuvriendelijke, efficiënte maar bovenal ook eenvoudige manier van afval scheiden. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat het achteraf scheiden aan al deze facetten kan voldoen. Wel is het voor het CDA belangrijk dat iedereen milieubewust blijft en de kans moet hebben om vooraf te scheiden. Daarom is het CDA voor een oplossing waar iedereen wat aan heeft."

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uit onderzoek is gebleken dat het achteraf scheiden van huishoudelijk afval betere resultaten oplevert. Het recyclen van plastic en bik kan machinaal nauwkeuriger en goedkoper dan nu gebeurt bij de inwoners thuis. Niet al het plastic wat nu apart wordt ingezameld is geschikt voor recycling. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/afvalinzameling/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huidige systematiek van vuil ophalen handhaven. Wel dient geëvalueerd te worden of huidige systematiek voldoet aan de laatste ontwikkelingen op dit gebied."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Christen Unie vindt het wel wenselijk dat er snel een onderzoek komt naar kosten en effectiviteit van vooraf en achteraf scheiden van afval omdat de techniek van het achteraf scheiden van afval snel verbetert. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment is vooraf scheiden van afval nog beter. De kwaliteit van vooraf gescheiden plastic is van een hogere kwaliteit dan van plastic uit ongescheiden afval. Bovendien maakt het mensen bewust van de hoeveelheid en soorten afval die ze produceren. Op de langere termijn, als onomstotelijk vaststaat dat nascheiden beter en goedkoper is geworden dan vooraf scheiden, kan omgeschakeld worden."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zie gescheiden ophalen"

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op het gebied van het scheiden van afval is nog veel te winnen. Naast de huidige methodes moet ook onderzocht worden of het nascheiden van afval geïntroduceerd kan worden. Een betere voorlichting rondom afvalinzameling biedt kansen."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is inmiddels aangetoond dat dit goedkoper en effectiever is."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Bed, bad en brood Extra belangrijk

Den Helder moet afgewezen asielzoekers opvang bieden met bed, bad en brood.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat onze gemeente al voldoende opvang biedt aan asielzoekers."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In het regeerakkoord is afgesproken dat er acht opvanglocaties (Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen) komen in Nederland waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen. De afspraak is dat gemeenten hun bed-bad-broodlocaties sluiten."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Asielzoekers kunnen niet aan hun lot worden overgelaten en dienen geholpen te worden totdat zij in staat zijn de reis naar hun vaderland aan te vangen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat wie vluchten voor oorlog of geweld recht hebben op bescherming. Afgewezen asielzoekers horen niet onder een brug te slapen, maar hebben zolang ze hier zijn recht op basisvoorzieningen als bed, bad en brood. Dat kan hier, maar binnenkort wordt dit centraal geregeld vanuit 8 opvanglocaties verspreid door het land. Dit zou voldoende moeten zijn. Een eigen opvanglocatie in Den Helder is dan overbodig. "

 • Helder Onafhankelijk!: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afgewezen asielzoekers zijn uitgeprocedeerd. De Rechter heeft hierbij bepaald dat deze personen ongewenst vreemdeling zijn in Nederland en moeten terugkeren naar het land van herkomst. De ongewenst vreemdelingen moeten door het COA worden opgevangen in een uitzetcentrum om direct te kunnen starten met de uitzetprocedure. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/bed/"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA vindt dat het niet zo mag zijn dat uitgeprocedeerde asielzoekers, die Nederland niet kunnen verlaten, op straat komen te staan. Wie kansarme mensen op straat laat overnachten maakt ze een prooi voor criminelen of laat ze afglijden naar een bestaan in de crminaliteit. Daarom zijn een fatsoenlijke opvang en een menselijke behandeling noodzakelijk."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Helder moeten een herbergzame gemeente zijn die niet alleen zorgt voor bed, bad, brood maar ook voor begeleiding."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ieder mens heeft recht op onderdak en voedsel. In een beschaafde samenleving zorgen we voor iedereen en komt niemand op straat te staan."

 • Behoorlijk Bestuur: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "BB is voor evenwicht in de (lokale)samenleving. Dat betekent onder andere geen mensen die onvrijwillig op straat leven. Afwijzing van een asielaanvraag is een landelijk proces met landelijk resultaat. BB vindt dan ook dat primair het rijk voor opvang en afhandeling van afgewezen asielzoekers moet zorgen. Dus niet structureel bed, bad, brood aanbieden wel meewerken aan zeer tijdelijk onderdak in noodgevallen."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er komen acht opvanglocaties verspreid over Nederland waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen. In oude plannen zouden gemeenten boetes krijgen van de Rijksoverheid als zij toch zelf opvanglocaties zouden starten. In het huidige akkoord mogen gemeenten zelf bepalen wat voor hen het beste is. Gemeentebelangen is van mening dat Den Helder al genoeg doet voor asielzoekers en dat betreffende opvanglocaties elders in Nederland moeten komen."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die door beleid van de overheid op straat komen te staan hebben in ieder geval recht op bed, bad en brood. Als dit niet gebeurt is er een risico dat mensen verdwijnen in de illegaliteit."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Eerste huis Extra belangrijk

Jongeren moeten via de gemeente makkelijk een goedkope lening kunnen krijgen voor hun eerste huis.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat Den Helder vergrijst, we moeten er als gemeente alles aan doen om jongeren te behouden binnen onze stadsgrenzen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is geen bank en moet geen financiële risico's dragen bij afwezigheid van een solide financiële dekking. Voor een extra starterslening, bovenop de hypotheek, geldt een betalingsverplichting die aansluit bij de inkomensontwikkeling met te zware financieringslasten tot gevolg. Dit probleem wordt miskend als de gemeente nu, nadat de regels voor te verstrekken financiering zijn aangescherpt, alsnog extra geld gaat lenen aan jongeren."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om jongeren op weg te helpen bij hun eerste woning kan de gemeente faciliteren met een goedkope lening. Het verkrijgen van een eigen huis wordt daarmee gestimuleerd en motiveert de jongeren in Den Helder te blijven."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door verscherpte eisen en beperkte eigen middelen krijgen jongeren vaak nul op rekest als ze zich bij de bank melden voor een hypotheek voor een koopwoning. Ook zijn de kansen op een huurwoning beperkt. Dit is een slechte ontwikkeling, want jongeren verdienen een plek in onze stad. Het CDA is voorstander van een starterslening, om jongeren te helpen bij de aanschaf van hun eerste huis. De gemeente dekt met een goedkope lening alleen dat bedrag af, wat de bank niet aandurft."

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk! is voorstander van een jongeren-hypotheek. De huurmarkt zit ook in Den Helder muurvast. Er zijn te weinig huurwoningen voor starters. En de gemiddelde huurprijs ligt hoger dan de hypotheeklasten. Door starters te helpen om de woningmarkt op te komen wordt er bespaard op de huurtoeslag. Geld dat ingezet kan worden voor andere doeleinden of zelfs verlaging van belastingen. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/starters/"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Den Helder konden mensen tot voor kort gebruik maken van de zogenaamde starterslening als men voor het eerst een huis kocht in de gemeente. Dit geeft mensen, vooral jongeren, net dat ene steuntje in de rug om een huis te kunnen kopen. Het is geen gift, het gaat om een lening, die later weer terugbetaald wordt aan de gemeente. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Christen Unie is voorstander van startersleningen, blijvers-leningen en duurzaamheids-leningen, alles om iedereen een kans op de woningmarkt te gunnen"

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jongeren kunnen moeilijk aan een huurwoning komen in Den Helder. Ook een koopwoning is moeilijk te krijgen voor jongeren. Daarom moet de gemeente helpen met een starterslening voor jongeren. Als we willen dat jongeren in den Helder blijven wonen, moeten we zorgen dat ze hier een geschikte woning kunnen vinden. Een starterslening helpt hierbij."

 • Behoorlijk Bestuur: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Inkomenspolitiek en dus beleid ten aanzien van financiën van starters is primair een rijksaangelegenheid. Het financieel steunen van jongeren bij de verwerving van koopwoningen is geen gemeentetaak. Wel moeten jongeren betaalbare woningen kunnen krijgen in Den Helder. Daar spelen de woningbouwverenigingen een belangrijke rol. Steun in ruime zin bij het krijgen van een huurwoning kan daar bij horen"

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Leegstaande (monumentale) panden en kantoorgebouwen kunnen worden gerenoveerd en verbouwd tot woningen voor jongeren. De starterslening is volgens Gemeentebelangen een mooie regeling waar jongeren gebruik van moeten kunnen maken. "

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op deze manier kan het tekort aan huurwoningen voor jongeren worden gecompenseerd."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Referendum Extra belangrijk

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners om advies vragen in een referendum.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is voor inwonersinvloed, een referendum is een prima instrument om de inwoners om advies te vragen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Referenda brengen complexe problemen terug tot een te simpele vraag. Het houden van referenda doet afbreuk aan onze representatieve parlementaire democratie. Het is beter dat de raad zelf de verantwoordelijkheid neemt en draagt voor de besluitvorming."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een raadgevend referendum is een van de juwelen van D66 en past in een moderne democratie."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor het CDA Den Helder is de inwoner de belangrijkste partij. Het is de burger die bepaalt, en de politiek die vertaalt. Een manier om de kloof te dichten tussen politiek en inwoners is het houden van referenda. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk is een groot voorstander van referenda. Een uitstekend middel om de inwoners te betrekken bij belangrijke onderwerpen. Helder Onafhankelijk! wil jaarlijks (tijdens reguliere verkiezingen) de inwoners vragen hun mening te geven over één of meerdere onderwerpen die belangrijk zijn voor onze inwoners. De uitslag van een referendum neemt Helder Onafhankelijk! altijd over. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/referendum/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is geen voorstander van een correctief referendum, wel van het raadplegend referendum. Burgers moeten al vroeg betrokken worden bij planvorming in hun straat, wijk en/of buurt."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Christen Unie is geen voorstander van een referendum. Naast de huidige mogelijkheden zien we veel meer in de contacten met de inwoners van de wijken met de door ons voorgestelde wijkteams. (iedere wijk een eigen wijkteam) "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeente een referendumverordening ingevoerd. Bij belangrijke besluiten moeten de inwoners hun stem kunnen laten horen. Eén keer per vier jaar naar de stembus is niet genoeg om als burger invloed uit te oefenen op het beleid."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "De wereld en dus ook de issues wijzigen snel. Eenmaal in de vier jaar dit als keuze voorleggen voldoet niet meer."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is voor referenda. Het referendum over de 'aftapwet' zal op 21 maart 2018 plaatsvinden. Het referendum valt daarmee op dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen. De kabinetspartijen (CDA-VVD-D66-CU) hebben al gezegd de uitslag naast zich neer te gaan leggen. "

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zo kan de burger ook tussen de verkiezingen door invloed uitoefenen."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Wiet Extra belangrijk

Den Helder moet experimenteren met legaal geteelde wiet voor coffeeshops.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat de gedoogconstructie achterhaald is. Wanneer dit gelegaliseerd wordt is er veel beter op te controleren. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. De VVD wil van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden. Het huidige regeerakkoord biedt ruimte voor een structurele oplossing. Telers van wiet komen dan onder overheidstoezicht te laten staan."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De levering van legaal geteelde wiet aan coffeeshops vermindert de criminele sfeer rond de verkoop en gebruik van deze soft drugs. Ook de illegale wietteelt wordt hiermee teruggedrongen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als CDA zetten we in op het voorkomen van drugsgebruik en het aanpakken van drugscriminaliteit. We gaan dus zeker niet doen of drugs normaal is. Het kabinet start in een beperkt aantal (6 tot 10) gemeenten een experiment om te kijken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd en wat het effect is op de georganiseerde criminaliteit. Pas na onafhankelijke evaluatie van dit experiment, is het CDA bereid verder te kijken of ons nog iets te doen staat."

 • Helder Onafhankelijk!: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk! is tegen een legale Helderse wietkwekerij voor coffeeshops. Het gaat om een landelijk experiment, waarvan niet duidelijk is wat de effecten er van zijn. Helder Onafhankelijk! zoekt liever naar oplossingen om jongeren te weerhouden van drugsgebruik in algemene zin. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/coffeeshops/"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is voorstander van het reguleren van de wiet-en hasjteelt en stelt voor dat Den Helder een van de gemeentes is die meedoet aan de landelijke proef. Hierbij worden de coffeeshops bevoorraad door telers van wiet- en hasj die onder overheidstoezicht staan. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door de gemeente en is geen voorstander van experimenten hiermee in Den Helder. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af. Tegen illegale hennepkwekerijen moet hard worden opgetreden. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is het niet eens met het beleid dat de verkoop van wiet gedoogd wordt, terwijl de teelt verboden is. Als de teelt legaal wordt gemaakt, zal ook het aantal kwekerijen in woonwijken afnemen, met alle gevaren en overlast die deze met zich meebrengen. Bovendien kan de kwaliteit van de wiet gecontroleerd worden."

 • Behoorlijk Bestuur: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BB is in principe tegen het gebruik en de verkoop van elke vorm van drugs. Het Nederlandse gedoogbeleid moet niet verder opgerekt worden."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het kabinet gaat toestaan dat in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid onder zes tot tien gemeenten. Het is een proef om te kijken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten. Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden voor het experiment. De bedoeling is dat vooral middelgrote en grote steden meedoen. Gemeentebelangen voelt geen behoefte om Den Helder op dit punt in te zetten als proeftuin."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten een poging doen om dit uit de criminaliteit te halen. Dit moet echter wel door de gemeente gebeuren en niet door particulieren. "

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. OZB ondernemers Extra belangrijk

De onroerendezaakbelasting (ozb) voor ondernemers moet omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is tevreden met de huidige onroerendezaakbelasting (ozb) voor ondernemers. Het was immers de wens van de ondernemers om deze te verhogen om het ondernemersfonds op te richten."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers verdienen hun geld door hard te werken. Zij verdienen het ook om te beslissen wat ze met dat geld doen. Wij willen dat de overheid alleen geld uitgeeft aan noodzakelijke dingen. Daardoor kunnen alle belastingen oplaag. Niet alleen voor de ondernemers maar voor alle inwoners zodat men de vrijheid heeft zelf keuzes te maken."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Lastenverlaging is goed voor de economie en de kracht van de bedrijven. Financieel sterke bedrijven zijn goed voor de economie van Den Helder."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor een goed ondernemingsklimaat en daarin dienen ondernemers niet als melkkoe. De tarieven voor ozb en vergunningen dienen kostendekkend te zijn, maar behoren evengoed tot de hoogste van de provincie. Dat kan best een beetje minder. Wel heeft het CDA op verzoek van de ondernemers ingestemd met een verhoging van de ozb. Hierdoor konden onze Helderse bedrijven een ondernemersfonds oprichten van waaruit ze zelf investeringen kunnen doen om de stad aantrekkelijker te maken, "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Helder en andere gemeenten verhogen OZB belasting alleen om een schijnbaar sluitende begroting te maken. OZB behoort de waarde van het vastgoed te volgen, waarbij rekening gehouden dient te worden met de waarde stijging of daling van het onroerend goed. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/belastingen/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten marktconforme prijzen betaald worden. Ondernemers worden niet gesubsidieerd. Zij zijn ook zelf akkoord gegaan met een geringe verhoging vn de WOZ vanwege het ondernemersfonds. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers hebben zelf gevraagd om een verhoging van de ozb voor een ondernemersfonds ten behoeve van citymarketing."

 • Behoorlijk Bestuur: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is de vrije keus geweest van ondernemers om meer OZB te betalen in het kader van een ondernemersfonds. Verlaging is daarom nu geen optie."

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is tegen belastingverhogingen."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De hoge ozb gaat grotendeels naar het centrum. De verhouding klopt niet. Daarnaast is dit voor kleine ondernemers niet op te brengen."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Windmolens Extra belangrijk

In Den Helder mogen meer windmolens komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij wil graag een duurzame gemeente, hierbij is windenergie een mooie uitkomst."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uit eerdere verzoeken om meer windmolens te plaatsen in Den Helder is gebleken dat meer molens onwenselijk zijn in combinatie met onze luchthaven. Wij willen de ontwikkeling van de luchthaven niet in gevaar brengen door nieuwe kleinschalige windmolenprojecten op land."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De toekomst zit in duurzame energie, dus ook in Den Helder. Den Helder wil immers ook een grote rol spelen in deze energievorm, dus dan ook zelf accommoderen. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat we de wereld beter achterlaten voor de volgende generatie dan dat we haar hebben ontvangen. Dit noemen we rentmeesterschap. Windmolens dragen bij aan een beter milieu en zorgen daarnaast voor werkgelegenheid. Twee zaken waar het CDA zich voor inspant. Want naast wind op land, zal wind op zee een enorme vlucht maken, wat een enorme kans is voor onze gunstig gelegen haven en luchthaven."

 • Helder Onafhankelijk!: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk! is tegen meer windmolens op het land. Windparken op zee zijn welkom, maar dienen buiten de zichtzones van het strand in Den Helder, Julianadorp en Huisduinen te komen. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/windmolens/"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil bereiken dat in Den Helder de komende jaren een duurzame, bloeiende economie ontstaat. Onze gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren om hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad. Windmolens zijn hier onderdeel van. Wel dient het plaatsen van de windmolens een weloverwogen beslissing te zijn."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals windmolens, en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Windmolens op zee zijn wellicht ook een kans voor de werkgelegenheid. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Helder wil in uiterlijk 2040 een energieneutrale stad zijn. Dat houdt in dat er overgeschakeld moet worden van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Windmolens dragen bij aan het halen van de doelstelling, in Den Helder waait het immers altijd."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens zijn onderdeel van de oplossing van het milieuprobleem. Daar moet ook Den Helder aan meewerken. Onnodige of onredelijke overlast voor burgers moet wel een beoordelingscriterium blijven. Marktwerking is voor de exploitatie wel het uitgangspunt."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is een voorstander van duurzaamheid, maar niet ten koste van alles. Zo is Gemeentebelangen voorstander van zonne-energie en aardwarmte, maar gezien de planologie fel gekant tegen windturbines binnen onze gemeentegrenzen. Windmolens kunnen vogels doden, geluids- en schaduwhinder geven voor de omwonenden, het microklimaat verstoren, en het landschap ontsieren. Zeker met de toenemende masthoogtes zijn windturbines te sterk in het landschap aanwezig. "

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voorstander van groene energie."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Cameratoezicht Extra belangrijk

Er moet cameratoezicht komen op het parkeerterrein bij station Den Helder Zuid.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat de veiligheid van inwoners een belangrijk goed is. Wanneer inwoners zeggen dat zij zich onveilig voelen dient hier adequaat op gereageerd te worden."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Na succesvolle invoering van cameratoezicht op de perrons is de VVD voorstander voor uitbreiding van cameratoezicht rondom het station en op de parkeerterreinen aan beide kanten."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Station Zuid moet goed beveiligd en bekeken zijn en dient veilig te zijn voor alle bezoekers en reizigers"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA Den Helder vindt het belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen, dat geldt ook voor het achterlaten van hun fiets of auto als zij met de trein gaan reizen. Helaas is gebleken dat dit rondom station-zuid niet het geval is. Het CDA is blij dat er nu stappen ondernomen worden. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk! is voorstander van cameratoezicht op locaties met een verhoogd veiligheidsrisico. Het plaatsen van camera's verhoogt het gevoel van veiligheid. Alle veiligheidscamera's in onze gemeente moeten wel live worden gemonitord via de meldkamer van Politie of bewakingsdienst, zodat bij calamiteiten directe opvolging plaatsvindt. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/station-zuid/ "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Indien dit bijdraagt aan de veiligheid en het terugbrengen van de criminaliteit zeker doen. Er is inmiddels al wel cameratoezicht op het perron aangebracht."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Met in achtneming van de privacywetgeving. Terughoudendheid is het uitgangspunt bij het plaatsen van cameratoezicht."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is geen voorstander van cameratoezicht in verband met de privacy. Toch zijn we op deze locatie wel voor cameratoezicht, omdat het een preventieve werking kan hebben. Het is een afgelegen terrein met weinig tot geen sociale controle, waar regelmatig onwenselijke dingen gebeuren."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "BB is voor toepassing van camera's als dat kan. Bij station zuid (evenals bedrijventerreinen) kan dat zonder problemen met privacy etc."

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht moet worden ingezet om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan. "

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit verhoogt de veiligheid op deze plek zonder sociale controle."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Schoolzwemmen Extra belangrijk

De gemeente moet het schoolzwemmen opnieuw invoeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat er binnen onze gemeente genoeg mogelijkheden zijn voor inwoners om te kunnen leren zwemmen. Met het invoeren van schoolzwemmen neemt de druk op leerkrachten toe en nemen het aantal onderwijsuren af. Voor inwoners die de kosten voor leszwemmen niet kunnen dragen zijn er vanuit de gemeente voldoende mogelijkheden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zwemlessen organiseren via de scholen is niet alleen kostbaar maar ook uitermate inefficiënt en tijdrovend. Dat is de reden dat scholen zelf niet staan te springen om herinvoering van schoolzwemmen, Veel ouders regelen dit prima zelf. Wij zijn voorstander voor het uitbreiden van de mogelijkheden van het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging of om zwemlessen te volgen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schoolzwemmen is een zeer kostbare activiteit. Voor de onderwijskrachten is het schoolzwemmen daarnaast ook een zeer tijdrovende bezigheid en lastig te organiseren activiteit."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alle kinderen moeten hun zwemdiploma halen, dat staat voor het CDA als een paal boven water. De zwemlessen voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen vergoeden we vanuit het Jeugd Sport Fonds. Het CDA vindt anno 2018 de tweedeling onacceptabel dat het ene kind volwaardige zwemlessen mag volgen en de kinderen met minder financiële mogelijkheden zich met schoolzwemmen moeten zien te redden. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Helder is een stad van water. Om te waarborgen, dat alle kinderen in Den Helder leren zwemmen, zijn wij voorstander van het hernieuwd invoeren van het schoolzwemmen. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/schoolzwemmen/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Schooldirecties hebben zelf aangegeven te willen stoppen met het schoolzwemmen. Veel schoolgaande kinderen zijn reeds in het bezit van zwemdiploma's. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schoolzwemmen vindt de Christen Unie zeer belangrijk in onze waterrijke gemeente. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We wonen in een waterrijk land en een waterrijke stad. Daarom moeten alle kinderen zich kunnen redden in het water en is zwemles noodzakelijk. Niet alle ouders kunnen zwemlessen betalen. Daarom is schoolzwemmen heel belangrijk. Bovendien is het een goede aanvulling op het bewegingsonderwijs, bewegen is belangrijk en zwemmen is gezond."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "In dit waterrijke land moet de overheid het uiterste doen om iedereen te leren zwemmen. Verder is het promotie van sport en hygiëne."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schoolzwemmen wordt zo spoedig mogelijk heringevoerd."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is de beste garantie dat alle kinderen leren zwemmen."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. De Kampanje Extra belangrijk

De vaste jaarlijkse subsidie voor Theater de Kampanje moet omhoog.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat Theater de Kampanje voldoende subsidie krijgt om zichzelf te bedruipen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cultuur is van en voor de samenleving. De overheid is er alleen om cultuur te stimuleren, niet om het volledig te betalen. Dat beleid heeft de cultuursector versterkt. De makers van cultuur richten zich weer op hun publiek. Dat zijn de mensen die cultuur in stand houden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Kampanje is een top-voorziening in het culturele aanbod in Den Helder. Met vele verzoekers uit de hele Noordkop. Dat mag wat kosten!"

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Theater De Kampanje is één van de mooiste schouwburgen van het land, waar we als CDA trots op kunnen zijn. Ondanks de goede bezoekersaantallen, lukt het het theater door omstandigheden de eerste jaren niet om met een sluitende begroting te komen. Met een plan van aanpak en een extra subsidie wordt hard gewerkt om binnen 3 jaar zwarte cijfers te schrijven. Het CDA gelooft in de aanpak van De Kampanje. De subsidie bij voorbaat al structureel verhogen is onnodige verspilling van gemeenschapsgeld."

 • Helder Onafhankelijk!: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk! heeft voor de bouw van de nieuwe schouwburg al gewaarschuwd dat er een exploitatietekort van minimaal € 350.000,- zou komen. Veel inwoners kunnen wegens het inkomen geen gebruik maken van het theater. Toch gaat een groot deel van uw belastinggeld naar de Kampanje. Dit vind Helder Onafhankelijk ongewenst. De Kampanje moet terug naar een basistheater zonder poespas! Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/schouwburg/ "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De jaarlijkse subsidie wordt niet verhoogd."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het subsidiëren van Theater de Kampanje is inmiddels een gelopen proces maar naar de toekomst toe zouden gesubsidieerde organisaties meer en vaker opening van zaken moeten geven. Er moeten zo nodig plafonds aan subsidies worden gesteld. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De schouwburg is een waardevolle en belangrijke voorziening in de stad. Het culturele deel mag wat GroenLinks betreft gesubsidieerd worden. Dat geldt echter niet voor het puur commerciële deel zoals het restaurant."

 • Behoorlijk Bestuur: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is inmiddels een paracommercieel bedrijf. Dat met zo min mogelijk subsidie een cultureel aanbod moet realiseren"

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit soort subsidieverhogingen zorgen er voor dat er elders bezuinigd moet worden. "

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Kampanje bedient slechts een klein gedeelte van de inwoners van Den Helder, terwijl zij de meeste subsidie krijgen. Dit is niet in verhouding."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Stadspark Extra belangrijk

De gemeente moet geen geld meer uitgeven aan verdere ontwikkeling van het stadspark.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat de lopende projecten moeten worden afgemaakt en dat we ons moeten gaan richten op de overige wijken."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het budget voor het stadspark in de binnenstad staat vast en is al beschikbaar gesteld. Het creëren van het stadspark is onderdeel van het Uitwerkingsplan Stadshart. De VVD is voorstander deze plannen de komende periode af te maken."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De verbinding van het station en de zee middels het Stadspark is één van de speerpunten in de stedelijke vernieuwingsopgave van onze stad. Doorgaan en afmaken die plannen. Het Stadspark is een kwalitatieve opwaardering van het centrum en de binnenstad."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor een aantrekkelijk stadshart en daar hoort een stadspark bij als verbinding tussen het station en de dijk. De benodigde middelen om een prachtig park aan te leggen voor inwoners en winkelend publiek om hier te kunnen recreëren zijn al begroot. Dit is meer dan voldoende, aanvullende middelen worden niet gevraagd en zijn niet nodig."

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk! is tegen de verdere aanleg van het stadspark. De aanleg van het stadspark richting dijk heeft op dit moment geen enkele meerwaarde voor de binnenstad. Het stadspark trekt geen extra bezoekers naar de binnenstad van Den Helder. De kosten voor de schreef geplante bomen lopen in de miljoenen. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/stadspark/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het Stadspark dient gerealiseerd te worden. Een groen stadspark is voor de inwoners en bezoekers van het centrum een verrijking."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is wellicht wat cru maar het slopen van de Koploper past niet in onze duurzaamheidsvisie. Het zou beter zijn om dit te her-ontwikkelen. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen jaren zijn er miljoenen naar het stadshart gegaan, terwijl in de andere wijken de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte achteruit ging. GroenLinks wil dat eerst geld gaat naar het weer op orde brengen van de openbare ruimte in de andere wijken en dat daarna het stadspark pas wordt afgemaakt."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is onevenwichtig veel geld uitgegeven aan de binnenstad inclusief het stadspark. Nu dient eerst achterstallig onderhoud in andere wijken aangepakt te worden."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het stadspark is een park van het station naar een lege dijk. Dat hier miljoenen aan uitgegeven worden is voor Gemeentebelangen onbegrijpelijk. Panden slopen in ruil voor scheve bomen is niet echt één van de prioriteiten van Gemeentebelangen."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn andere prioriteiten zoals woningen voor ouderen en jongeren."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Gasaansluiting Extra belangrijk

Nieuwe woningen moeten geen gasaansluiting meer krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij heeft nog geen inzicht hoeveel waarde het heeft om bij nieuwe woningen geen gasaansluiting meer te plaatsen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waarom zouden we een huizenbezitter laten betalen voor een voorziening waar we op termijn vanaf willen? Dat vinden wij niet logisch. Als er een goede reden is om een nieuwbouwwijk wel op het gasnet aan te sluiten, bijvoorbeeld omdat alternatieve verwarming buitensporig duur is, dan mag best een uitzondering gemaakt worden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de duurzaamheidsambitie van NL past geen gasaansluiting in woningen. Het is ook nog veiliger. Voor een duurzame toekomst....geen gas meer in woningen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor een duurzaam Den Helder. De ambitie van Den Helder is energieneutraal zijn in 2030. Tevens zijn vanaf dit jaar gasaansluitingen in nieuwe woningen verboden, als onderdeel van het halen van het klimaatakkoord. Willen we deze doelen halen moeten we nu beginnen, met het realiseren van nieuwe projecten zonder gasaansluiting."

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk! is het eens met de vermindering van het gebruik van gas in de woningen. De gaskraan moet in Groningen dicht en dat kan alleen als er ook door ons een bijdrage word geleverd. Bij nieuwbouw zijn de ontwikkelingen op gebied van aardwarmte en zonne-energie zijn zo ver dat de woningen energie neutraal kunnen worden opgeleverd. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/zonne-energie/"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is voorstander om het huidig woningbestand energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld door subsidie te verstrekken voor (of te wijzen op) energiebesparende maatregelen en woningisolatie. Huizenbouw zonder gasaansluiting dient bevorderd te worden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een onderdeel van de duurzaamheidsagenda en de ambities van de Christen Unie. Tegelijk kunnen we daarmee invulling geven aan onze solidariteit met de inwoners van Groningen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gasvoorraad is niet oneindig. Bovendien is gas een vervuilende vorm van energie. Bij de overgang naar een energieneutrale gemeente past het daarom niet om nieuwe woningen te bouwen die een gasaansluiting hebben. In plaats daarvan moet er zongericht gebouwd worden met energievoorzieningen die duurzaam zijn. Nieuwe huizen moeten zoveel mogelijk zelf voorzien in hun energie."

 • Behoorlijk Bestuur: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen gemeentebeleid."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Steeds meer nieuwbouwhuizen worden gasloos opgeleverd, met andere warmtebronnen als alternatief. Gas stoot CO2 uit en is om die reden belastend voor het milieu. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat komende jaren al de eerste wijken van het aardgas af zullen gaan. De lijsttrekker van Gemeentebelangen woont al jaren gasloos."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van duurzame energie."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Betaald parkeren Extra belangrijk

De gemeente moet in het centrum betaald parkeren invoeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is altijd voorstander geweest van gratis gereguleerd parkeren. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel zijn we voor betere verkeersregulering door middel van blauwe zones en vergunningen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gratis parkeren is goed voor bezoekers en toeristen! Echter, voor een betere regulatie is betaald parkeren de beste oplossing. De blauwe schijf heeft geleid tot overvolle parkeerplaatsen met weinig tot geen roulatie. Parkeren in de binnenstad is daardoor voor de inwoners nagenoeg onmogelijk geworden. in het centrum dus 3 uren gratis parkeren en in de periferie van het centrum 5 uren gratis parkeren."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor het CDA is het belangrijk dat onze inwoners en de ondernemers in het centrum op een prettige manier de binnenstad kunnen bezoeken. Hier horen goede parkeerfaciliteiten bij. De pilot onbetaald parkeren loopt nu en moet goed geëvalueerd worden, hieruit moet blijken welke wijze het prettigst is voor onze inwoners. De inwoners van de binnenstad moeten hier in gehoord worden. "

 • Helder Onafhankelijk!: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk! is altijd tegenstander geweest van betaald parkeren in het centrum van Den Helder. De ondernemers en personeel van winkels en bedrijven dienen hun verantwoording te nemen als het gaat om parkeren op plaatsen voor centrumbezoekers. Zij kunnen ook op de fiets naar het werk of gebruik maken van de parkeerplaatsen op Willemsoord. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/parkeren/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is van mening dat na de evaluatie met de proef om het betaald parkeren af te schaffen een definitief standpunt zal worden ingenomen. PvdA is wel voorstander van het maximaliseren van het aantal uren van het vrij te parkeren tot 3 tot 4 uur. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De huidige situatie voldoet."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gratis parkeren bestaat niet. Iedere burger betaalt nu voor de kosten van het parkeren. GroenLinks vindt dat niet eerlijk en wil in het centrum betaald parkeren met daaromheen een blauwe zone."

 • Behoorlijk Bestuur: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit maakt de binnenstad onaantrekkelijk als winkelgebied, Andere winkelcentra hebben ook vrij parkeren."

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is tegen belastingverhogingen."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van het inrichten van parkeerzones en ontheffingen voor bewoners."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Fusie Extra belangrijk

Den Helder mag samengaan met omliggende gemeenten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is voorstander van een zelfstandige gemeente. Dit mede gezien de unieke kenmerken van de verschillende wijken en dorpen binnen onze gemeentegrenzen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Helder werkt al samen op het gebied van economische ontwikkeling (De Kop werkt) en bijvoorbeeld bij de inkoop van zorg voor onze inwoners. Intensieve samenwerking leidt tot betere kwaliteit van dienstverlening en kennis wordt nu al onderling gedeeld. Om het voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs, zorg en een veilige leefomgeving te kunnen blijven borgen voor de inwoners van de hele regio zullen we intensiever moeten gaan samenwerken."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Indien nut en noodzaak zijn aangetoond van een eventuele toekomstige fusie van Den Helder met andere Noordkop gemeenten, zou dit zeker serieus moeten worden opgepakt. Dan wel Den Helder, als grootste woonkern, als centrumgemeente en uitvalsbasis voor het ambtelijk apparaat. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA Den Helder is voor een sterke en gezonde stad. In Nederland worden steeds meer ambtelijke organisaties gebundeld met veel positieve effecten. Om de positie van Den Helder als centrumgemeente te versterken is het altijd goed om mogelijkheden te onderzoeken om samenwerkingen aan te gaan."

 • Helder Onafhankelijk!: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De afstand tussen politiek en inwoners is nu al veel te groot. Het is belangrijk dat de politiek voor iedere inwoner toegankelijk is. Dit betekend dat je politici op straat moet kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Iedere gemeente in onze regio heeft zijn eigen identiteit. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/bestuurlijke-samenwerking/"

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Economische en werkgelegenheidsprojecten moeten bijna zonder uitzondering regionaal worden aangepakt. Er zit veel potentie in Noord-Holland Noord, vooral op agrarisch, logistiek en economisch gebied. Een nauwe samenwerking en gelijke regelgeving is het uitgangspunt. Elkaar versterken is belangrijker is dan elkaar beconcurreren. Er is nu geen behoefte om te fuseren."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Christen Unie is niet tegen samenwerking maar voor zelfstandigheid waar mogelijk! Dit om zoveel mogelijk invulling te kunnen geven de eigenheid van Den Helder. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wat GroenLinks betreft is samenwerken met andere gemeenten uitstekend, maar samengaan niet. Den Helder heeft, net als de omliggende gemeenten, een geheel eigen karakter. Bovendien komt bij een fusie de overheid verder van de burgers te staan, iets wat GroenLinks een heel kwalijke zaak vindt. Ook blijkt dat fuseren van gemeenten geen financieel voordeel oplevert."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is bestuurlijk onafwendbaar met de decentralisatiegolf vanuit rijk en provincie. Dit kan met behoud van eigen identiteit."

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen staat voor het behoud van Den Helder als zelfstandige gemeente binnen de provincie Noord-Holland. Het democratisch besluitvormingsproces behoort zo dicht mogelijk bij de inwoners plaats te vinden. Dit uitgangspunt is ook als belangrijk beginsel terug te vinden in landelijke wetgeving en zelfs in internationale verdragen waarin Nederland partij is. Behoud van zelfstandigheid is daarvoor wel een belangrijk vereiste."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is geen noodzaak hiertoe."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen herindeling, wel samenwerken."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Moskeeën Extra belangrijk

In Den Helder mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij staat voor vrijheid van godsdienst, echter hebben we binnen onze gemeente hiervoor voldoende mogelijkheden."

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De VVD hecht erg aan de scheiding van kerk en staat. Dat hebben we altijd gedaan en wij zeggen: je moet mensen zeker behulpzaam zijn bij een ontwikkeling als ze die nodig hebben, maar er is een domein waar de overheid haar handen vanaf moet houden en dat is alles wat met de kern van het geloof te maken heeft, inclusief de geloofsbeleving in kerken en godshuizen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het verbod op de bouw van nieuwe moskeeen is tegen de wet."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat er in Den Helder alleen nog gebouwd wordt als er een dringende vraag is. Momenteel is er geen vraag voor meer moskeeën, daarom is het bouwen hiervan ook onnodig en onwenselijk. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aantal inwoners met een islamitische achtergrond is in deze gemeente redelijk beperkt. Helder Onafhankelijk! ziet daarom de noodzaak niet om extra moskeeën toe te staan. De bestaande moskeeën zijn nu gevestigd in gebouwen die niet herkenbaar zijn als moskee. Zolang deze moskeeën geen overlast veroorzaken ziet Helder Onafhankelijk! geen aanleiding om deze moskeeën te verbieden. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/moskee/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA staat voor de vrijheid van meningsuiting en het vrij kunnen belijden van de eigen godsdienst. Wij staan wij voor solidariteit en verdraagzaamheid. Samen maken we de samenleving. Democratie houdt in dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid, maar ook dat de minderheid rekening houdt met de meerderheid. Elke samenleving heeft zijn eigen geschiedenis en gebruiken. Dit is in onze multiculturele Helderse samenleving niet anders."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Godsdienstvrijheid is een van de grote vrijheden van ons land en die beschermen we. Maar hulp bij het bouwen van een moskee door landen waar godsdienstvrijheid beperkt of afwezig is, krijgen wat de ChristenUnie betreft ook hier niet de vrijheid om geestverwanten financieel te ondersteunen. Vrijheid en wederkerigheid zijn daarbij het uitgangspunt.”"

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland hebben we vrijheid van godsdienst. Dat houdt ook in, dat wanneer een geloofsgemeenschap, van welk geloof ook, behoefte heeft aan een gebouw om samen te komen, dit mogelijk moet zijn. Overigens is in Den Helder het uitbreiden van het aantal moskeeën helemaal geen item."

 • Behoorlijk Bestuur: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit moet het gevolg zijn van vraag. Voorts is eea sterk afhankelijk van ontwikkeling en geloofsrichting binnen de Islam. Dit moet worden geregeld met vergunningen."

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens"

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nieuwe moskeeën zijn wat Gemeentebelangen betreft niet aan de orde."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mits er niet dagelijks geluidsoverlast is."

 • Seniorenpartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Stelling klopt niet. Als echter wordt bedoeld dat het onwenselijk is meer moskeeën te bouwen dan is het antwoord ja. Den Helder krimpt en vergrijst. Dus zal dit leiden tot leegstand. "

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Eens, er mag absoluut geen moskee meer gebouwd worden in Den Helder."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Stadhuis bouwen Extra belangrijk

Den Helder mag geen nieuw stadhuis bouwen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is altijd voorstander geweest van het renoveren van het huidige stadhuis. Dat ligt centraal binnen onze gemeentegrenzen en het geld dat we hiermee besparen dient gestopt te worden in zaken die voor onze inwoners belangrijk zijn."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Van de ambtelijke organisatie verwachten wij een open blik en vernieuwende werkwijze. Daarbij horen moderne voorzieningen en goede huisvesting. Renovatie is niet altijd goedkoper dan nieuwbouw of sluit niet altijd aan bij andere ambities zoals stedelijke vernieuwing, een aantrekkelijke binnenstad of onze ambitie op het gebeid van duurzaamheid."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk moet Den Helder een nieuw stadhuis bouwen indien ook de inspanningen ten behoeve van de renovatie van ons oude bejaardenhuis niet tot het gewenste resultaat leiden. En dan natuurlijk wel in het centrum!"

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alle partijen zijn het eens dat onze ambtenaren niet de huisvesting hebben die zij verdienen. Voor het CDA is het belangrijk dat onze ambtenaren goede huisvesting kunnen genieten, tegen efficiënte kosten. Het CDA vindt het daarom onverstandig om nieuwbouw uit te sluiten als blijkt dat dit goedkoper is. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Den Helder mag geen nieuw stadhuis bouwen op de locaties als het station, Willemsoord of het terrein van de oude Schouwburg. Het stadhuis blijft hoe dan ook op de huidige locatie! De voorkeur gaat uit naar volledige renovatie van het stadhuis. Gedeeltelijke nieuwbouw op de huidige locatie is bespreekbaar, Mits dit binnen het bestaande budget met maximale overscheiding van 10% kan worden gerealiseerd Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/stadhuis"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is een besluit genomen om huidige stadhuis te renoveren. Dit in meerderheid genomen besluit dient te worden uitgevoerd."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De CU hoopt dat de renovatie van het huidige gemeentehuis van start gaat voor de verkiezingen. Nieuwbouw is eigenlijk nooit een oplossing gezien de leegstand van veel gebouwen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen optie, er is een besluit genomen tot renovatie van het huidige stadhuis. Nu weer terugkomen op dit besluit zou heel slecht zijn voor de stad en veel geld kosten. "

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gelet op streven naar soberheid door de overheid en bestuurlijke samengang gemeenten is nieuwbouw geen overweging."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een nieuw stadhuis bouwen is wat Gemeentebelangen betreft niet aan de orde."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van de goedkoopste oplossing met de meeste draagvlak. Dit hoeft niet per se nieuwbouw of renovatie van het huidige pand te zijn. "

 • Seniorenpartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Stelling klopt niet. "

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Onderhoud wijken Extra belangrijk

Er moet meer geld voor onderhoud naar de wijken, ook als dat ten koste gaat van het budget voor de binnenstad.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat de laatste decennia te veel geld is gestopt in de binnenstad, nu is het tijd om te investeren in de leefbaarheid in de overige wijken."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk moet er meer geld voor onderhoud naar alle wijken. Maar dit hoeft wat ons betreft niet ten koste te gaan van het budget voor de binnenstad."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Binnenstad met al haar winkels en voorzieningen is van alle inwoners en dient als zodanig behandeld en onderhouden te worden. De binnenstad is zienderogen opgeknapt en dit moet worden doorgezet. En het is zeker een MUST om ook de andere wijken van goed onderhoud te voorzien!"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het goed dat de binnenstad opknapt en is blij dat er budget is om dit voort te zetten. Den Helder is echter groter dan alleen het centrum, en bepaalde wijken verdienen en moeten meer onderhoud krijgen. Iedereen verdient een wijk die om door te geven, hier moet de gemeente zijn verantwoordelijkheid in pakken."

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onderhoud van de openbare ruimte zal opgevoerd moeten worden tot een hoger niveau. Dit heeft onmiddellijk invloed op de uitstraling van wijken, buurten en straten en veroorzaakt een prettige en veilige leefomgeving. Overal in Den Helder verdient de kwaliteit van de openbare ruimten dezelfde aandacht. Ook de verzorging van plantsoenen en groen verdient dergelijke attentie. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/openbare-ruimte/"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Afgelopen jaren is veel geld gestoken in het opknappen van de binnenstad. Het project binnenstad loopt nu bijna ten einde. De PvdA is van mening dat de komende jaren meer aandacht., tijd en geld geïnvesteerd moet worden in de verschillende (vooroorlogse) wijken van Den Helder. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is veel geld gestoken in stedelijke vernieuwing, vooral de binnenstad en Willemsoord. Alle wijken moeten voortaan minstens evenredig onderdeel worden van de stedelijke vernieuwing."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen jaren zijn er miljoenen naar het stadshart gegaan, terwijl in de andere wijken de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte achteruit ging. GroenLinks wil dat eerst geld gaat naar het weer op orde brengen van de openbare ruimte in de andere wijken en vindt dat daarna het stadshart pas weer aan de beurt is."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zie stadspark"

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onze gemeente krijgt steeds minder inwoners en de vraag naar woningen zal dan ook afnemen. Gemeentebelangen stelt bij deze ontwikkeling als belangrijke voorwaarde dat het karakter van de wijken behouden moet blijven en dat leegstand en verloedering moet worden voorkomen. Dit valt met name te realiseren door groenbehoud enerzijds en kwalitatief goede laagbouw anderzijds. "

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alle wijken in Den Helder zijn even belangrijk."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Hondenbelasting Extra belangrijk

De gemeente moet de hondenbelasting opnieuw invoeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij heeft zich altijd ingezet voor een hondenbelastingvrije gemeente. Wel zijn we van mening dat er een opruimplicht bij de hondenbezitters moet komen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de poep van hun hond. Wel mag strenger opgetreden worden als dat niet gebeurt."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De overlast van honden zou mogelijk kunnen worden beperkt als van de hondenbelasting maatregelen worden betaald om de overlast op te lossen of te verminderen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is tegen elke vorm van belastingheffing die alleen het doel heeft om de gemeentekas te spekken zonder dat dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Om deze reden is hondenbelasting niet nodig. Hondeneigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun viervoeter. Zolang dat voldoende gebeurt is een dergelijke belasting voor het CDA onbespreekbaar."

 • Helder Onafhankelijk!: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op initiatief van Helder Onafhankelijk! is op 5 juni 2013 de Hondenbelasting afgeschaft. Helder Onafhankelijk! staat nog steeds op het standpunt dat dit een goede beslissing is geweest. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/hondenbelasting/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is bij de PvdA geen behoefte om de hondenbelasting opnieuw in te voeren."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In het verleden werd hondenbelasting gebruikt voor algemene middelen en was geen doelbelasting. Beter zou zijn eigenaren te beboeten als ze de uitwerpselen van hun hond niet opruimen. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hondenbelasting is geen doelbelasting. Dat betekent dat er niets voor de betalende groep mensen (hondenbezitters) teruggedaan wordt van de betaalde belasting. Dat is oneerlijk."

 • Behoorlijk Bestuur: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Continuïteit verzet zich tegen herinvoering. Voorts is een belasting waarvan de betaling niet gecontroleerd wordt oneerlijk."

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is tegen belastingverhogingen."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Want katten en paarden poepen ook :) "

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. De Nollen Extra belangrijk

Op de Nollen mogen woningen komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat De Nollen een kunstproject is waarbij woningen niet wenselijk zijn."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Nollen is een kunstproject en geen nieuwbouwwijk."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een bedrijventerrein is geen woonwijk. Dus geen woningbouw op bedrijventerreinen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is trots op alle nieuwbouwprojecten in onze gemeente. Tegelijkertijd zijn wij ook trots op de cultuur en kunst die wij als stad te bieden hebben. Het is niet nodig om het een voor het ander op te offeren, zeker gezien de voldoende nieuwbouwprojecten van de afgelopen tijd. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Nollen is een kunstproject en natuurgebied, uiteraard is woningbouw hier niet op zijn plaats. Op kunstproject de Nollen zijn een tweetal dienstwoningen gebouwd in bestaande bunkers. Dit is ook conform het bestemmingsplan. Deze beheerderswoningen zijn verbonden met het kunstproject. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/nollen/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Nollen is een kunst- en natuurproject. Bij de start van dit project zijn afspraken gemaakt over wonen en verhuur. Wat de PvdA betreft worden de afspraken hierover niet veranderd."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "O.i. bestaat er geen bedrijventerrein "de Nollen". Op het terrein "de Nollen" kunnen we cultuur beleven. Een gemeente zonder cultuur is pas echt arm. Het project op zichzelf is dermate bijzonder dat we het zouden moeten blijven ondersteunen. Wel moet er nu eerst openheid van zaken (financieel) zijn en op geen enkele wijze woningen gerealiseert of ontwikkeling richting B&B."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Nollen is een gebied met natuur en cultuur. Daar past geen woningbouw."

 • Behoorlijk Bestuur: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is voor gekozen het landschap daar te behouden. dus geen woningen. Er is in Den Helder nog voldoende bouwgrond."

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen gaat niet bouwen voor leegstand. In het prachtige Julianadorp is een nieuwe gezellige wijk met comfortabele nieuwbouwwoningen in aanbouw. Laten we eerst dit bouwproject afronden, voordat we elders natuur gaan opofferen. "

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een natuurgebied en daar zou niet gewoond moeten worden."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Basisinkomen Extra belangrijk

Den Helder moet experimenteren met een basisinkomen voor mensen die een uitkering hebben.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat het basisinkomen uiteindelijk onvermijdelijk ingevoerd gaat worden. Maar dan wel voor iedereen en vanuit de Tweede Kamer."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Den Helder kan iedereen uiteindelijk terugvallen op een bijstandsuitkering. Voor die uitkering vragen we wel wat terug. Bijvoorbeeld dat je blijft solliciteren, dat je Nederlands spreekt en dat je een tegenprestatie levert waarmee je de samenleving een handje helpt. Hierop moeten geen uitzonderingen mogelijk zijn. Aanvullend inkomensbeleid vanuit gemeenten is vaak goed bedoeld, maar houdt mensen ook onnodig vast in een bijstandsuitkering."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een basisinkomen is een inkomen wat gegeven of gegarandeerd wordt voor elke inwoner, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikt. Dit past niet bij ons beeld dat je moet werken voor je geld en dat het uitnodigt om eens lekker achterover te leunen op kosten van de gemeenschap. Maar, als CDA zijn we ook tegen onnodige bureaucratie om de inwoners die geen kans maken op de arbeidsmarkt of zich inzetten voor de gemeenschap lastig te vallen met sollicitatieplicht. Daarom vóór."

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Helder Onafhankelijk! zou graag een proefgemeente zijn met een basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden. Voor de toekomst zou het basisinkomen voor alle burgers van Nederland moeten worden ingevoerd. Hierdoor zal de armoedeval een stuk kleiner worden. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/basisinkomen/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een onvoorwaardelijk basisinkomen klinkt wel mooi, maar kan de solidariteit en gemeenschapszin juist ondermijnen: van iedereen mag verwacht worden naar vermogen bij te dragen aan de welvaart en collectieve voorzieningen voor hen die met ziekte en tegenslag te maken hebben. Een basisinkomen heeft ook praktische bezwaren. Het is te laag om sociaal acceptabel te zijn of te hoog om economisch haalbaar te zijn. Gemeentes gaan niet over inkomenspolitiek."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "In januari 2016 heeft de CU al samen met andere partijen een voorstel gedaan om mee te doen aan (landelijk) experiment voor basisinkomen voor specifieke doelgroepen De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij. . "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voorstander van een basisinkomen voor iedereen. Een basisinkomen geeft mensen eigenwaarde, vrijheid en de mogelijkheid regie te houden op hun eigen leven, met een goede balans tussen (vrijwilligers)werk en privé. 100% betaalde werkgelegenheid bestaat niet. Er is niet voor iedereen een volledige baan. Daarom is een experiment met een basisinkomen voor mensen met een uitkering een goede eerste stap."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit kan veel onnodig sollicitatie- en ander leed voorkomen en als belangrijkste wijst onderzoek uit dat het in de uitvoering goedkoper is."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een basisinkomen geldt voor iedereen. Een volledig basisinkomen zou in principe alle sociale toelagen overbodig maken zoals kindervergoedingen, studiebeurzen, leeflonen, en uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en pensionering. De uitkomsten van het experiment in Den Helder kunnen gebruikt worden door de Rijksoverheid om definitief beleid op te stellen."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat ons betreft in eerste instantie bij de doelgroep 55 plus. Deze mensen komen bijna niet meer aan het werk. Voor hen zou daarom de sollicitatieplicht afgeschaft moeten worden."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Vluchtelingen Extra belangrijk

In plaats van asielzoekerscentrum Doggershoek moeten er meerdere kleine opvanglocaties voor vluchtelingen komen in Den Helder.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat asielzoekerscentrum Doggershoek een prima locatie is om vluchtelingen op te vangen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Tijdelijke opvang is nu prima geregeld in de Doggershoek. Meerdere opvanglocaties in Den Helder zijn niet nodig. Voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen kan onder begeleiding een uitzondering worden gemaakt."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Doggershoek voldoet prima als asielzoekerscentrum voor Den Helder. Dit succes niet onderbreken!"

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die vluchten uit oorlog verdienen altijd opvang. Het CDA is trots dat Den Helder zijn steentje hier aan bijdraagt. Het is voor het CDA echter niet wenselijk om in de stad meer kleinere opvanglocaties te realiseren. Enerzijds omdat er weinig beschikbaar personeel is om toezicht te houden, anderzijds omdat gebleken is dat inwoners hier mogelijk overlast van ervaren. "

 • Helder Onafhankelijk!: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zolang vluchtelingen geen verblijfstatus hebben gekregen moeten zij worden opgevangen in de Doggershoek. Zodra zij een verblijfstatus hebben gekregen kunnen zij als woningzoekende worden ingeschreven bij de wooncoöperaties. De mensen die geen verblijfstatus krijgen en uitgeprocedeerd zijn kunnen worden opgevangen in één van acht uitzetcentra's verdeeld over het land. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/asielopvang/ "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Asielzoekerscentrum Doggershoek voldoet. Wat de PvdA betreft is er geen behoefte aan kleinere opvanglocaties in de wijken."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "We moeten in Den Helder gebruik maken van de locaties die er zijn. Concentratie van jonge asielzoekers moet worden voorkomen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hier gaat Den Helder niet over. Bij de eerste opvang van asielzoekers is het essentieel dat alle voorzieningen bij de hand zijn. Dat is niet te realiseren bij kleinschalige opvanglocaties."

 • Behoorlijk Bestuur: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen in een asielprocedure dienen niet in semi permanente bewoning binnen woonwijken ondergebracht te worden. Statushouders daarentegen dienen goed gefaciliteerde te worden, daar moet de focus op liggen."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Overlast van asielzoekers moet worden beperkt tot maximaal één locatie. "

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "dit is menswaardiger en veiliger. Bovendien integreren mensen sneller als ze een status krijgen."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Laadpalen Extra belangrijk

Er moeten meer laadpalen voor elektrische auto’s komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij wil graag een duurzame gemeente, hierbij zijn elektrische auto’s de toekomst. Door meer laadpalen kunnen we inwoners stimuleren hierop over te stappen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Laadpalen kunnen prima door marktpartijen of particulieren zelf geplaatst worden als daar een groeiende vraag naar is."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De toename van het gebruik van elektrische auto’s kan met een toename van het aantal oplaadpunten worden gefaciliteerd en aangejaagd."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het belangrijk dat we het milieu niet onnodig belasten door waar kan te kiezen voor duurzame oplossingen. Steeds meer mensen zijn dat met ons eens en kiezen voor een elektrische auto. De komende jaren zal het aantal elektrische auto's flink toenemen. Het huidige aantal laadpalen is veel te weinig om aan de opkomende vraag te voldoen. Het is daarom belangrijk dat er meer laadpalen voor elektrische auto's komen. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elektrische auto’s zijn in ons land steeds meer in opmars. Ook de kwaliteit van de accu’s en daarmee de actieradius nemen in hoog tempo toe. Den Helder, Julianadorp en Huisduinen moeten op deze toekomst voorbereid zijn. Helder Onafhankelijk! is dan ook van mening dat er meer laadpalen voor elektrische auto’s in onze gemeente moeten worden geïnstalleerd. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/elektrische-autos/ "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil het installeren van elektrische laadpalen versneld uitbreiden. Voorrang geven aan het elektrisch (auto)rijden binnen de gemeentelijke organisatie "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor plaatsen van laadpalen. Afstemmen naar behoefte is gewenst, centrale plekken in de wijk. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om in te spelen op de toekomst is dit hard nodig. Meer laadpalen betekent ook dat meer mensen sneller zullen overschakelen op elektrisch rijden. Dat is noodzakelijk voor een schoner milieu en een duurzame toekomst."

 • Behoorlijk Bestuur: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Als onderdeel van de oplossing van het milieuprobleem kunnen ook elektrische auto's een oplossing zijn. Het aantal laadpalen is het gevolg van de marktvraag. Dat kan minder en meer zijn. Wellicht zijn ook ander voortstuwingssystemen aan de orde. De gemeente dient daar geen actieve rol in te spelen."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is een voorstander van duurzaamheid."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van schonere energie."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. N250 Extra belangrijk

De gemeente moet bij de provincie aandringen op een verbreding van de N250 (de provinciale weg tussen Den Helder en De Kooy).

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat de bereikbaarheid van onze gemeente omhoog moet, als verbreding hierbij helpt dan juichen wij dit toe."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bereikbaarheid van de haven moet verbeterd worden door het verkeer naar de binnenstad en Texel te scheiden van verkeer naar de haven. Het verbreden van de N250 draagt daar niet aan bij en is onuitvoerbaar door gebrek aan ruimte."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een upgrade van de huidige N250 zou zeker bijdragen aan de verkeersveiligheid, het verminderen van de drukte en het verbeteren van de bereikbaarheid van de haven en Texel. Indien dit financieel mogelijk lijkt, direct doen!!"

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voor een verkeersveilige stad en infrastructuur zodat mensen snel en veilig van A naar B kunnen. Het CDA gaat alles op alles zetten bij de provincie om ervoor te zorgen dat er meer gedaan wordt aan het onderhoud en aanpassingen rondom de N250. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "De verbreding van de N250 - buiten bewoond gebied - is een goede stap naar een betere bereikbaarheid van Den Helder. Echter is Helder Onafhankelijk! van mening dat de verbreding van de N99 naar de A7 bij Den Oever (18,8 km) nog belangrijker is voor een betere bereikbaarheid van Den Helder en Julianadorp. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/bereikbaarheid/"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA wil deze periode oplossingen vinden voor een betere ontsluiting van Den Helder zoals de verkeerstromen van en naar de haven en TESO. Behouden van goed bereikbaar openbaar vervoer waarbij de voorzieningen op peil blijven. Verbetering bereikbaarheid Den Helder via de N9 – N99. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verbreding van dit weggedeelte van de N250 heeft geen meerwaarde, mede gelet op de consequenties voor de omliggende infrastructuur."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het voegt niets toe om alleen het laatste stukje weg in Den Helder te verbreden. Het is geen oplossing voor het verkeersprobleem."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ontsluiting is essentieel voor elke vorm van ontwikkeling in Den Helder. Ook een klein stukje weg kan daarbij een rol spelen."

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goede logistiek is van groot belang om ondernemers te trekken. Als de gemeente op termijn zich verder wil ontwikkelen, zal er zorg moeten worden gedragen voor goede verbindingen. Gemeentebelangen is daarom voor verbreding van de N9, de N99 en de N250 om de afwikkeling van het verkeer van en naar Den Helder en Julianadorp beter te laten verlopen."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit heeft geen meerwaarde."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Brug Extra belangrijk

In het verlengde van de Ravelijnweg moet een brug naar de haven komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat, mocht dit financieel haalbaar zijn, een brug een oplossing kan zijn voor het Teso-verkeer."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De bereikbaarheid van de haven moet verbeterd worden door het verkeer naar de binnenstad en Texel te scheiden van verkeer naar de haven."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is een zeer dure oplossing en wellicht haalbaar op termijn. De ontsluiting van de haven en de verbinding naar Texel zouden gebaat zijn bij een Ravelijnbrug met directe verbindingen daarnaartoe."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De oplossing in de verkeersdrukte heeft te maken met het niet vroegtijdig scheiden van Texel-, forens en havenverkeer. Het realiseren van een brug zorgt ervoor dat onze inwoners niet langer de lasten ervaren van de verschillende verkeersstromen. Voor de lange termijn is dit de oplossing voor een goede verkeersstroom in onze stad. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een brug naar de haven ter hoogte van de Ravelijnweg zou goed zijn voor de ontsluiting van de haven, de marine en de Texelse boot. De verkeersdruk op de N250 zal hiermee sterk afnemen. De binnenstad word beter bereikbaar. Ook de luchtkwaliteit zal enorm verbeteren en de omwonenden hebben geen geluidsoverlast meer. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/haven/"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een brug in het verlengde van de Ravelijnweg kan het (beroeps)verkeer van en naar de zeehaven en de Nieuwe Haven leiden waardoor de verkeersdruk op de binnenstad sterk zal worden verminderd. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "In het verleden is al op diverse manieren aangetoond dat dit een goede oplossing is voor de bereikbaarheid van het haventerrein."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen oplossing voor het probleem. Alleen als de Texelse boot naar Oostoever verplaatst zou worden is een brug nuttig. Maar daar is voorlopig geen sprake van. GroenLinks is daarom voorstander van een transferium, dit vermindert wél het aantal auto’s op de weg naar de TESO."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet alles aan gedaan worden om de stad te ontlasten van verkeer naar de haven en Texel. Dit zou oa gefinancierd kunnen worden uit een bijdrage van de ponskaart naar Texel"

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de Rijksoverheid en de Provincie Noord-Holland dit willen betalen, dan zou dat heel mooi zijn!"

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is niet haalbaar, wij zijn voorstander van een transferium bij Kooypunt."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Woningen voor jongeren Extra belangrijk

In Den Helder moeten meer woningen komen voor jongeren, ook als dat ten koste gaat van woningen voor andere groepen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij constateert dat onze gemeente vergrijst, om jongeren te behouden is het belangrijk om in huisvesting voor jongeren te investeren. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen duurzaam en toekomstbestendig wonen en betaalbare woningen voor iedereen. Voor zowel jongeren als ouderen in prettige woonwijken waarbij doorstroming noodzakelijk is. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is een brede vraag naar jongerenwoningen in alle wijken en in diverse prijsklassen en typen. De nood is voornamelijk voelbaar onder jongeren. Deze nood moet opgelost! Desnoods ten koste van andere woningvoorraad."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor jongeren die op zoek zijn naar zelfstandige woonruimte is Den Helder of Julianadorp is het vaak moeilijk om hier op korte termijn in te voorzien. Er zijn strenge regels om te kopen, ze hebben te weinig punten en daarnaast kan in een relatief korte tijd hun woonwens veranderen. De gemeente moet stimuleren dat jongeren ook in onze stad terecht kunnen voor een woning. Andere groepen hebben over het algemeen betere mogelijkheden en hoeven hier niet door benadeeld te worden. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen voor jongeren. Een groot deel van hen is starter op de arbeidsmarkt. Velen van hen willen hier dan ook blijven wonen, maar het ontbreekt in onze gemeente aan voldoende betaalbare huurwoningen. Helder Onafhankelijk! is dan ook van mening dat er meer betaalbare starterswoningen moeten komen. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/starters/"

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Woningaanbod is in Den Helder geen probleem. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Levensloopbestendig en duurzaamheid zijn uitgangspunten van de Christen Unie. We zetten in op huisvesting voor iedereen. Jongeren hebben net als senioren hun eigen woonwensen, dat hoeven geen complete woningen te zijn. We zijn voorstander van meer Tinyhouses. Kantoorgebouwen kunnen getransformeerd worden naar woningen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Jongeren kunnen moeilijk aan een huurwoning komen in Den Helder. Ook een koopwoning is moeilijk te krijgen voor jongeren. Als we willen dat jongeren in Den Helder blijven wonen, moeten we zorgen dat ze hier geschikte woonruimte kunnen vinden."

 • Behoorlijk Bestuur: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ook voor ouderen zijn er onvoldoende woningen. Die hebben evenveel recht. Goede afspraken met de woningbouwcorporaties moet een evenwichtig bestand aan woningen garanderen voor de hele bevolking."

 • Vrije Socialisten: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leegstaande (monumentale) panden en kantoorgebouwen kunnen worden gerenoveerd en verbouwd tot woningen voor jongeren. "

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Want er is ook een groot tekort aan betaalbare passende woningen voor ouderen. Het dient alletwee te gebeuren."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Evenwichtig woningaanbod voor alle doelgroepen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Apart inzamelen Extra belangrijk

De gemeente moet stoppen met het apart inzamelen van plastic en blik.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is voor het scheiden van afval; op welke manier dit gebeurt? Als het maar goedkoop en efficiënt is."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alle kosten die te maken hebben met afvalinzameling en –verwerking worden uiteindelijk gedekt door de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. De VVD is een groot voorstander van de kostendekkende afvalstoffenheffing; het geeft immers invulling aan het principe dat ‘de vervuiler betaalt’. De VVD vindt dat de kosten van afvalinzameling en –verwerking omlaag kunnen. Het verbeteren van het milieu gaat dus hand in hand met lagere lokale lasten. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De inzamelsystematiek van de toekomst is gericht op scheiding voordat ingezameld wordt. Dus ook in Den Helder."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We hebben als mensheid een opgave om zorgvuldig met de planeet om te gaan. Er is tenslotte geen planeet B. Voor het afvalprobleem kunnen we niet langer wegkijken. Iedereen is onderdeel van het probleem en dus moet ook iedereen onderdeel zijn van de oplossing. Afval scheiden maakt ons bewust de juiste keuzes te maken. Uiteraard doen we er wel alles aan om inwoners zoveel mogelijk hierbij te helpen en het scheiden zo makkelijk mogelijk te maken. "

 • Helder Onafhankelijk!: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uit onderzoek is gebleken dat het achteraf scheiden van huishoudelijk afval betere resultaten oplevert. Het recyclen van plastic en bik kan machinaal nauwkeuriger en goedkoper dan nu gebeurt bij de inwoners thuis. Niet al het plastic wat nu apart word ingezameld is namelijk geschikt voor recycling. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/afvalinzameling/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huidige systematiek van vuil ophalen handhaven. Wel dient geëvalueerd te worden of huidige systematiek voldoet aan de laatste ontwikkelingen op dit gebied."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Christen Unie vindt het wel wenselijk dat er snel een onderzoek komt naar kosten en effectiviteit van vooraf en achteraf scheiden van afval omdat de techniek van het achteraf scheiden van afval snel verbetert. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op dit moment is vooraf scheiden van afval nog beter. De kwaliteit van vooraf gescheiden plastic is van een hogere kwaliteit dan van plastic uit ongescheiden afval. Bovendien maakt het mensen bewust van de hoeveelheid en soorten afval die ze produceren. Op de langere termijn, als onomstotelijk vaststaat dat nascheiden beter en goedkoper is geworden dan vooraf scheiden, kan omgeschakeld worden."

 • Behoorlijk Bestuur: Eens
  Toelichting van de partij

  "BB is voor nascheiding. Goedkoper, betere scheiding en minder last voor de burger."

 • Vrije Socialisten: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook op het gebied van het scheiden van afval is nog veel te winnen. Naast de huidige methodes moet ook onderzocht worden of het nascheiden van afval geïntroduceerd kan worden in Den Helder. Een betere voorlichting rondom afvalinzameling biedt kansen."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit kost de burger veel tijd en ruimte en de afvalstofheffing is fors omhoog gegaan. Dit is een vreemde gang van zaken."

 • Seniorenpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nascheiden is efficiënter en goedkoper"

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Tol Extra belangrijk

Automobilisten richting Texel moeten tol gaan betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Stadspartij Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stadspartij is van mening dat het nu tijd is om onze inwoners tegemoet te komen door de overlast van het Texel-verkeer. Het betalen van tol kan hierin een uitkomst zijn."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Tol heffen op rijkswegen is niet aan de gemeente. De bereikbaarheid van de Waddeneilanden is bij wet geregeld. Wel zijn we voor het verbeteren van verkeersstromen om verkeer naar Texel, de binnenstad en de haven beter te kunnen scheiden."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Tolheffing is wettelijk verboden, dus niet heffen. Automobilisten die hun auto stallen in Den Helder om vervolgens naar Texel te gaan op speciale parkeerplaatsen betaald onderbrengen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is voor het CDA Den Helder onacceptabel dat wij als inwoners wel de lasten van het Texelverkeer ervaren, maar niet de lusten. Wij vinden dan ook dat er snel gesproken met worden met provincie en gemeente Texel voor een oplossing. Zelf een tol heffen is echter niet mogelijk, omdat de route niet in handen is van de gemeente, maar van de provincie. "

 • Helder Onafhankelijk!: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Tol is niet de oplossing voor het verkeersprobleem richting Texel. Toeristen zullen toch blijven afreizen naar Texel, ook als zij daar tol voor moeten betalen. Een toegangsweg langs de haven via een brug bij de Ravelijnweg zou een betere optie zijn. Kijk voor een uitgebreide toelichting op; http://verkiezingen.helderonafhankelijk.nl/teso/"

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De weg van - en naar de TESO haven is een Rijksweg/Provinciale weg. Het is niet mogelijk om hier tol te gaan heffen. Stelling is niet haalbaar."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is soms sprake van filevorming en dat is lastig en ongezond voor de omwonenden. Ook veel economisch verkeer wordt gehinderd (havenactiviteiten). Er moeten maatregelen komen m.b.t. toeleiding (verkeerslichten) en/of spreiding van het verkeer naar Texel."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Den Helder kan geen tol heffen op een provinciale weg. Bovendien is tol heffen geen oplossing voor het verkeersprobleem. GroenLinks is daarom voorstander van een transferium, dit vermindert wél het aantal auto’s op de weg naar de TESO"

 • Behoorlijk Bestuur: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen gemeenteaangelegenheid maar van de provincie. Wel moet met de provincie en Texel worden gesproken over een evenredig deel voor Den Helder van de inkomsten uit de ponskaart naar texel."

 • Vrije Socialisten: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Beter voor Den Helder: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Gemeentebelangen Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is van mening dat we niet moeten proberen om toeristen te pesten, maar juist om ze naar onze gemeente te lokken. Op een positieve manier! Als de gemeente Hollands Kroon tol gaat heffen, dan zouden wij dat ook niet kunnen waarderen."

 • Sociaal Lokaal Den Helder: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voorstander van een transferium bij Kooypunt voor toeristen naar Texel."

 • Seniorenpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De problematiek van het TESO-verkeer vraagt om een fundamentele oplossing. Geen lapmiddel."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat